Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Kommunikation Indhold Hanstholm II Forside
Radio-, telefon- og fjernskriverforbindelser
30/11/1940
Efter ordre fra Marine Befehlshaber Dänemark skal der indbygges en 20-liniers telefoncentral (i stedet for den eksisterende 10-liniers) ved Marinevermittlung Hanstholm.

Til Marinegruppekommando Nord
Til efterretning for Marinebefehlshaber Dänemark.
Fra Ost er der i mellemtiden [frem til 20-12-40] blevet befalet, at der for telefontrafikken i Hanstholm mellem Unterbaustabes og byggepladsen bliver opstillet en 20-liniers (i stedet for en 10-liniers) telefoncentral, og til tværforbindelserne til MV Hanstholm bliver der opstillet yderligere en 20-liniers telefoncentral i huset "Adda", ca. 1500 m fra MV. Dertil hører indtil videre 12 telefonapparater med tilhørende ledningsmateriel.
Flytning af telefoncentralerne i Hanstholm til en bunker ved Batterie Hanstedt er påtænkt.

(JL: MV (Marinevermittlung) Hanstholm eller M.F.S. (Marinefunksentrale) var på dette tidspunkt opstillet i lokaler på Hanstholm Fyr. Afstanden hertil er kun 12-1300 m.
30/10/1941 er noteret: ... personellet på radiostationen (M.F.S.) i fyrtårnets lokaler bliver trukket ud og underbragt i den signalstation, der er færdig som 'rå bygning'.
Underbringelse af radiostationen, der for tiden befinder sig i fyrtårnets lokaler, skal installeres i et kampstade, der er ved at blive ny-oprettet. Betjeningsmandskabet kan underbringes i M.A.A. 118 stabsbarak.)

Telefonforbindelserne i Hansted pr. 30. marts 1941 - "Programm 42"
 
Ledningsforstyrrelser i telefon- og fjernskrivernettet i Danmark:
Telefonledningen Århus M.V. - Hanstholm M.S.S. var i slutningen af marts (1941) ude af drift i nogle dage (klar igen 27. marts); ligeså var den direkte telefonlinie til Kiel på forskellige dage ude af drift i flere timer hovedsagelig af tekniske grunde.
I indberetningsperioden tog forstyrrelserne i telefon- og fjernskrivernettet i det danske område til i hyppighed; det havde ellers fungeret udmærket i de foregående vintermåneder.
Ledningen er opstillet over jorden og er derfor naturligvis meget udsat. Udskiftning af ledningen ved nedlægning i jorden af et andet kabel er ikke mulig af materielle grunde.
28. april 1941 er noteret, at den rettidige underretning af Batterie Agger om fjendtlige indflyvninger opfylder ikke de stillede krav. For at sikre F-forbindelsen foreslår Ost, at marinen overtager F-Vermittlung horup. [JL: horup er enten 'Hurup' eller 'Thorup'?!]
Nedenstående diagram viser telefonforbindelserne mellem enhederne og de enkelte våben i Hanstholm.
De anførte våben passer med statusopgørelsen pr. 28. april 1941. På det tidspunkt var Arko-bunkeren (Abtg. Gefechtsstand), som er beskrevet nederst i diagrammet, end ikke påbegyndt. Den er færdig sandsynligvis som den sidste bygning i "Programm 42" i midten af 1942, hvilket giver nogen usikkerhed vedr. dateringen.
(Desværre er kopien utydelig og kun i sort/hvid - men kan dog tydes. Jeg vil ved lejlighed tegne et nyt diagram helt forfra.)
 
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
02/05/1941

Ny F-Leitung Hansted-Tyborøn klar.
FS-Leitung Hansted-Tyborøn endnu ikke driftsklar.
Forvarsler, alarm- og startmeldinger for tyske fly bliver af M.A.A. 118 afgivet telefonisk over MSS Hanstholm eller Thyborøn til Batterie Agger og havnekaptajnen i Thyborøn.

05/05/1941 Ny F-Leitung MV Thyborøn - MV Hanstholm tilsluttet. (også F-Leitung MV Batterie Agger - HV Thisted).
06/05/1941
08/05/1941
14/05/1941
23/05/1941
FS-Leitung Thyborøn-Hanstholm ikke klar.
FS-Leitung Thyborøn-Hanstholm klar igen.
FS-Leitung Thyborøn-Hanstholm i stykker og ude af drift pga. stormskade.
Den direkte F-ledning (Thyborøn-Hanstholm), der har været beskadiget siden 14.05.41, er klar igen.
09/06/1941 Fjernskriverstation Thisted er sat i drift.
10/06/1941 FS-ledning Thyborøn-Thisted-Hanstholm ude af drift pga. lynnedslag.
01/08/1941 Påbegyndelse af udlægning af kabelforbindelse mellem kampmidlerne i Afsnit Hansted. [Det er ikke anført, om det drejer sig om stærk- eller svagstrøm.]
15/08/1941 Ledningsnettet ved den danske vestkyst:
Ledningeforbindelserne (fjernskriver- og telefon-) ved den jyske vestkyst, særlig den for ledelsen af afsnittet så vigtige strækning Esbjerg - Thisted - Hansted, opfylder ikke de militære krav.
(Teksten i kopien er meget utydelig og er herefter blot resumeret).
Fjernskriverforrbindelsen har det været helt galt med; den var en periode afbrudt i 6 uger og derudover meget ustabil.
Telefonforbindelsen havde det noget bedre, men særlig i fugtigt vejr var der mange afbrydelser.
Det er alt i alt meget dårligt, at kommunikationen mellem to så vigtige områder på vestkysten ikke fungerer, og der opfordres til, at alt gøres for at forbedre dette.
25/08/1941 Pedersen-Gerät er et radioapparat (20 Watt) af dansk oprindelse.
Dette apparat er af O.K.M. til H.S.Fl. frigivet i områderne Danmark og Østersøen.
Apparatet kan betjenes af båd- og bropersonel. Gennemsnitlig rættevidde 40 sm.
31/08/1941
Forlægningen af det 9. kompagni fra Ræhr skole til baraklejren Nørtorp Gårde gjorde en flytning af Alarmfunkstelle 5 nødvendig.
Forsøg på at skabe radioforbindelse mellem 9. kp's nye kvarter eller dets nærmeste omgivelser og divisionen forløb uden resultat.
Radiostationen er blevet flyttet i nærheden af fyrtårnet i Hansted.

Når alarm-radiostationerne 5, 6 og 9 skal bemandes, kan der ved I. og III hvis det er nødvendig kun arbejdes på én radio-kanal, da gruppeføreren selv indsættes som radiooperatør. Ved gruppen er der gruppeføreren (radiooperatør), 2 radiooperatør-underofficerer, 6 radiooperatører deraf på alarm-radiostationerne 1 underofficer, 4 radiooperatører. Alarm-radiostation 9 er bemandet af II battalion og regiments-efterretnings-delingen. For at kompensere for mangler og fejl i gruppen og ved efternings-delingen forårsaget af bemandingen af alarmen-radiostationerne, blev der afholdt et radio-kursus ved Rgt.Nachr.Zug fra 30.6.-8.6.41. De gennemsnitlige resultater efter afslutningen af dette radio kursus var højst 40 og mindst 30 bogstaver. Den 25.8.41 blev der afholdt et radio-kursus med de samme radiooperatører. Endvidere begyndte også den 25.8.41 et kursus for telefon-personel. Efter grunduddannelsen får radio-operatørerne en supplerende uddannelse som radiooperatør. Træningen i Kp. og af telefonister ved 13 Kp. og M.G.Kp. forestås af gruppeledere ved bataljonen. Tjenesteplanerne for gruppen indberettes ugentlig af Rgt.Nachr.Zug. En i gruppen og i Rgt.Nachr.Zug gennemført lytte- og indkodningstest gav følgende resultat:
Nachr.Staffel I.Btl.
    i at lytte: 1 mand 50, 2 mand 65, 1 mand 75, 2 mand 80, 2 mand 90.
    i indkodning: 2 mand 70, 1 mand 80, 4 mand 90, 1 mand 95.
Nachr.Staffel II.Btl.
    i at lytte: 3 mand 80, 1 mand 70, 2 mand 90, 2 mand 95, 1 mand 100.
    i indkodning: 2 mand 80, 1 mand 70, 2 mand 90, 2 mand 100, 1 mand 110, 1 mand 120.
Nachr.Staffel III.Btl.
    i at lytte: 3 mand 65, 1 mand 80, 1 mand 90, 2 mand 95, 2 mand 100.
    i indkodning: 1 mand 40, 1 mand 60, 1 mand 70, 3 mand 80, 1 mand 90, 1 mand 100, 1 mand 105.
Rgt.Nachr.Zug.
    i at lytte: 1 mand 95, 3 mand 100, 4 mand 105, 1 mand 110.
    i indkodning: 1 mand 90, 1 mand 100, 5 mand 110, 2 mand 120.

20/09/1941 Kommando der Marinestation der Ostsee bemærker til (opt. nr. 0884 af 15.08.41) følgende om fjernskriverforbindelserne:
For tilslutning af fjernskrivere findes mellem Hansted og Esbjerg kun én forbindelse, som er anlagt som overbygning på marinens kabel på strækningen Thisted - Thyborøn. Da denne strækning tit er brudt ned, blev det i mellemtiden foranstaltet, efter færdigudlægning af kabelforbindelsen mellem pejlestationerne for batterianlægget Hansted, at koble om til dette kabel.
Indtil dette tidspunkt bliver denne forbindelse holdt driftsklar af M.A.Za. Kiel med alle tilrådighed stående midler. Hertil hører også den midlertidige omkobling på en delstrækning i forbindelserne i det frie ledningsnet hos det danske telefonselskab.
Derudover har Stationskommandoen bedt om yderligere en forbindelse Hansted - Århus, som tjener som det andet udgangspunkt for fjernskriverforbindelsen til Hansted. Fremskaffelsen af de nødvendige tekniske indretninger er allerede påbegyndt gennem Wehrm. Nako. Kopenhagen.
Telefonforbindelserne:
Gennem opstilling og tilslutning af yderligere telefonforbindelser i afsnittet den danske vestkyst er trafikforholdene i mellemtiden blevet væsentligt forbedret. Da MV Hansted i længere tid også har haft en telefonforbindelse til Århus, er der, også ved udfald af den direkte forbindelse Esbjerg - Hansted, altid en forbindelse til rådighed. Derudover er samtaler over det danske telefonnet til enhver tid mulig.
20/10/1941 F-Leitung Hansted-Thisted ansøgt gennem M.N.O. Esbjerg om tilslutning til den anden ledning i det eksisterende jordkabel pga. overbelastning.
31/10/1941 Kabellinie Esbjerg-Thyborøn ude af drift.
Forbindelsen Esbjerg-Hansted er som følge af gentagne afbrydelser på kabelstrækningen Esbjerg-Thyborøn endnu ustabil.
Omdirigering over andre T-ledninger er ikke mulig, da Aufschaltung / afbrydelse af den for afviklingen af fjernskrivertjenesten i almindelighed vigtige T-ledning Århus-Hansted er tvingende nødvendig.
03/11/1941 I betragtning af de hyppige stormskader på telefonledningerne i Underafsnit C Jylland Nord og pga. vigtigheden af området ved Hanstholm blev der den 03.11.41 i Thisted opstillet en radiostation (30 watt sender) til under alle omstændigheder at holde forbindelse med Alarmfunkstellen i Aalborg og Silkeborg.
15/12/1941 a) T-ledning mellem Hansted-Thisted var afbrudt fra 29.10.41 og mellem Hansted-Thyborøn siden 24.11.41.
F-ledningen mellem Hansted-Agger var ligeledes afbrudt siden 26.11.41.
Søgningen efter årsagen til disse kabelforstyrrelser er sket gennem Maza Thisted, men trods henvisninger til, at det var meget påtrængende, er det enten slet ikke lykkes eller kun i utilstrækkeligt. M.N.S. Esbjerg måtte til sidst den 18.12 med eget personel udlægge en midlertidig T-forbindelse Hansted-Thyborøn med en telefonledning.
De tekniske service- og fejlfindingsopgaver, som af M.N.O. er overdraget til MAZA, bliver endnu ikke udført tilfredsstillende.
Opfyldning af MAZA Thisted med teknisk kommunikationspersonel for at sikre ledningsforbindelseerne i området MAZA Thisted-MAZA Frederikshavn er en tvingende militær nødvendighed.
b) Reserve-T-ledningen (telefonledningen) mellem Esbjerg-Hansted er endnu ikke tilsluttet. Den var helt klart lovet færdig den 14.11.41 men er blevet forhalet i månedsvis, da tilslutningsdelene i Hansted ikke er kommet frem. Kommunikationstjenested til Hansted kan derfor ikke betegnes som forberedt til krig (krigsklar).
c) O.K.M.s beslutning ud fra forslaget om telefonledninger ved den danske vestkyst (gem. N 38599 A IV b af 20.11.41) foreligger endnu ikke trods det, at det er påtrængende for for forbindelserne ved den samlede kystmeldetjeneste.
20/03/1942 FS-Leitung faldet ud. Fjernskriver og samtlige fjernskriverforbindelser M.A.A. 118, undtagen jordkablet, er faldet ud. Forbindelsen til Hanstholm kun gennem FT over Blåvandshuk.
08/04/1942 T-Leitung Esbjerg-Thyborøn-Hansted klar igen.
13/05/1942 Mde 0209 A Århus MV - Hansted MV sat i drift.
19/05/1942 FS-Leitung Aarhus-Hansted tilsluttet og fuld driftsklar.
Fjernskrivermeddelelse København-Hansted er gennemført med godt resultat. Med den dårlige telefonforbindelse København-Hansted er denne meddelelsesvej af betydning.
20/05/1942 Sædet for M.N.O. Thyborøn er flyttet til Hansted. Tjeneste-driften genoptaget.
Tjenestested M.N.O. Hansted har genoptaget sine opgaver.
M.N.O. Hansted omfatter følgende tjenestesteder:
M.Fr.V. Hansted, M.S.S. Hansted, Gerät West (F.U.M.G. seetakt) Hansted, M.V. Hansted,
M.Fr.St. Thisted,
M.Fr.V. Thyborøn, M.S.S. Thyborøn, M.V. Thyborøn.
Endvidere bliver M.F.S. (A.) ved 2. Batteri Hanstholm benyttet som reserve-radiostation ved udfald på ledningsforbindelserne.
23/05/1942 Festungsfernkabel Hansted-Thyborøn sat i drift.
06/06/1942 T-Leitung Aalborg-Hanstholm tilsluttet og driftsklar.
30/06/1942 Fjernskriverforbindelserne fra Esbjerg, Århus og Aalborg til Hansted er i drift. Mindre skader/forstyrrelser kan hurtigt udbedres.
Det er dog vigtigt at få gjort noget ved forbindelsen Aalborg - Hansted og at få tilsluttet jordkablet til søkablet Hirtshals og dermed til forbindelsen til Oslo og Kristiansand Syd (Batterie Hansted - Batterie Vara).
Vanskelighederne består for den vigtige øst-vest-forbindelse Aalborg - Hansted, da den til rådighed stillede luftledning kun kan benyttes til fjernskriverforbindelse i begrænset udstrækning, da det ellers forstyrrer telefonforbindelsen. Desuden ønsker Nafü-Luft Nachr.Rgt. 11 ledningen tilbage.
Da der pga. kabelmangel ikke pt. kan trækkes en forbindelse mellem marine-jordkablet ved Bulbjerg og til Åbybro, bliver denne fjernskriverforbindelse forbeholdt Afsnit Hansted.
02/07/1942 T-ledning Esbjerg - Thyborøn ikke klar pga. ledningsfejl.
T-ledning Ålborg - Hansted og Århus - Hansted pga. omskiftningsarbejde.
Århus - Hansted klar igen.
03/07/1942 T-ledning Ålborg - Hansted og Esbjerg -Thyborøn klar igen.
04/07/1942 Fra Marine - Artillerieabteilung 118 til Kommandant im Abschnitt dæn. Westküste, E s b j e r g.
Vedrørende: Omstillingsbord 2. Batteri.: Vermittlungsschrank (telefon-omstillingsbord)
Med henvisning til bl.a. skrivelsen og efter K.i.A.s drøftelse med M.N.O. Hansted bliver der endnu en gang bedt om at godkende tildelingen af et 60-liniers omstillingsbord.
Det er kendt, at det tunge batteri kun har et 30-liniers omstillingsbord, men opgaver og omfang af 2. Batteri vokset i en sådan grad, at en forbedring af telefonforbindelserne er påtrængende nødvendig.
I enkeltpunkter henvises til følgende:
1.) Alle linier i 30-liniers bordet er i brug, hvilket i praksis gør det umuligt, at der ikke forekommer yderst forstyrrende parallelkoblinger. Nogle af 2. Batteri’s tilslutninger ligger allerede ved M.V. Hansted, som derved bliver unødvendig belastet. Det begrænsede antal tilslutninger har gjort, at et supplerende anlæg ikke har kunnet anbringes. Optagelsen af længere telefonsamtaler m.v. er derfor umuliggjort for formidlingspersonellet. Det har nogle gange medført fejl og misforståelser.
2.) Radiostationen i ildlederen har ingen telefontilslutning. På grund af permanent brug af radioen som reserveradioanlæg, til radiokommunikation med Norge og varetagelse af kortbølgetjeneste Nordsøen er dens opgaver blevet øget betragteligt; den må under alle omstændigheder kunne nåes telefonisk.
3.) De fire M.G.-standpladser ved kanontårnene er også uden tilslutninger. Ligeledes har manglen på en telefon ved portvagen vist sig meget generende.
4.) De i den seneste tid tilgåede nye våben:
Festungspak, Schweigegeschützstellungen og 7,5 cm kanoner kræver til både at give befalinger og til overvågning påtrængende nogle telefontilslutninger, da alle disse våben er underlagt 2. Batteri og bliver betjent af personel fra 2. Batteri.
5.) Om kort tid bliver nogle danske huse i 2. Batteri’s område belagt af officerer og mandskab far 2. Batteri, så at nogle nye tilslutninger ikke kan undgås.
6.) De eksisterende og planlagte pejlestationer for 2. Batteri må foruden den taktiske ledelse, der samles i ildlederens beregnerrum, ubetinget forsynes med kommunikationsledninger til 2. Batteri, for hurtigt at kunne bringe kystmeldinger frem. Det kan ikke fungere, hvis sådanne meldinger først nedskrives i beregnerrummet for derefter at blive formidlet videre.
7.) Kryds-forbindelserne til M.V. Hansted må efter de foreliggende alarm-erfaringer øges til 2 til 3, når der opstår behov for en tilslutning mere.
Lokalet til nyopstilling af et 60-liniers omstillingsbord er til rådighed.
Dr. Crüger

Foto af et 100-liniers omstillingsbord.
(www.bayern-online.com)
11/07/1942 Fra Kommandant im Abschnitt dänische Westküste til Marbef. Dän. til efterretning for: Marineartillerieabteilung 118.
Vedrørende: Omstillingsborcd 2. Batteri.
Til 2. Batt. M.A.A. 118 bedes der om et 60-liniers omstillingsbord.
Batteriet har som bekendt kun et 30-liniers omstillingsbord til rådighed, på trods af at 2. Batteri’s opgaver er vokset i en sådan grad, at en forbedring af telefonsystemet er påtrængende nødvendigt.
Vedr. detaljer henvises til ovenstående (4. juli 1942).
05/08/1942 Forsøgs radiokommunikation mellem M.F.S. (A) Hansted og batteri radiostationen i det tunge batteri "Vara" Kristiansand er påbegyndt på kortbølge med dagligt vekslende programtid.
19/08/1942 Fra Kommando Marineartillerieabteilung 118 til Kommandant im Abschnitt dän Westk., E s b j e r g .
Vedrørende: Den telefoniske forbindelse med Kdt.i.Abschn.Nordjütland.
I gentagne tilfælde har det vist sig, at der ikke kunne opnås telefonisk forbindelse fra Arko Hansted til Kdt.i.Abschnitt Nordjütland. Den eksisterende telefonforbindelse løber over forskellige marine- og hærcentraler som Hansted, Thisted, Aalborg, Frederikshavn og er desuden i almindelighed for svag til, at en tilstrækkelig forståelighed kan garanteres.
Det tilstødende område til Afsnit Nordjylland og Arko Hansted herunder den del af Limfjorden, som er underlagt region Nordjylland, kræver en absolut pålidelig kommunikation for begge kommandoenheder. Hertil kommer den videre udbygning af kystmeldetjenesten, som også gør en direkte telefonforbindelse nødvendig.
Der bedes derfor om at få foranstaltet udlagt en direkte telefonforbindelse fra Marinevermittlung Hansted (Arko Hansted) til Marinevermittlung Frederikshavn. Denne forbindelse kunne fra Hansted blive ført i Festungskabel foreløbig til Bulbjerg, og efter færdiggørelsen af den planlagte Pejlestation X og tilkoblingen med denne videreføres til Slettestrand. Herfra kunne den over Aabybro sandsynligvis føres direkte til Frederikshavn.
01/09/1942 Overvejelser og planer.
    Forskellige fejl i fremsendelsen og videresendelsen af meddelelser i kystmeldenettet har foranlediget indgående fornyede drøftelser med de ansvarlige stabe (416. Inf. Div., afdelingskommandør Jylland Syd, Underafdelingskommandør
Jylland Syd, VI/L.G. Nach. Regt. 11, H.K.A. Rgt., V.G.A.D.K.) for at opnå en effektiv og ensartet deltagelse fra alle. Kontrol af kystområderne i Wehrmacht-enhederne af M.N.O.'s kan kun udføres inden for den til rådighed værende tid. De er lavet i samarbejde med bl.a. Staben. Yderligere kystmeldeøvelser er desuden planlagt seperat for M.N.O. Esbjerg og M.N.O. Hansted i de nærmeste uger.
19/09/1942 T-ledning Århus - Hansted afbrudt/defekt.
30/09/1942 T-ledning Århus - Hansted klar igen.
24/10/1942 Ledning Mde 0212 a Thyborøn - Hansted driftsklar. Siden 23.10. kl. 19.00 ikke i drift, da omskiftningsarbejde generede ledningen.
24/10/1942 En skrivelse vedr.' Hovedkamplinie i Afsnit Hansted' står:
De i vedlagte bilag anførte standardbygninger for hovedkamplinien i Støttepunkt Hansted er for tiden under opførelse. De påregnes færdige i december 42.
(Jeg har sammenskrevet og tilføjet beskrivelser til listen således:)
1 stk. Gef. Std. R 117a (infanteri-kommando-bunker)
2 stk. Dobbelgruppe-bunkere R 502 (reservebunkere dobbelt-gruppe-bunker for 20 mand)
3 stk. 3-Sch. Std. R 110a (maskingevær-bunker med 3-skydeskårs-tårne)
6 stk. Pak-Kas. R 506d (bunker for panserværns-kanon)
3 stk. Pak-U. Raum R 504 (garage for panserværns-kanoner)
6 stk. Abschnitt.-Fü. R 501 (enkelt-gruppe-bunker for 10 mand)
Ligeledes er anført et større antal Unterschlupfe ('skyttehuller') (Bauwerk Nr. 321 a-z)
Derudover er planlagt yderligere 16 dobbelgruppebunkere.
Gennem infanterifører (Hauptmann Götze) blev der ansøgt om følgende telefonforbindelser:
1) 1 til Arkostand
2) 1 til Gefechtsvorposten
3) 1 til fremskudt stilling
4) 1 til 7,5 cm batteriet
5) 1 til Ugruko
6) 1 til hver af de 6 afsnitsledere
7) 1 til hver af de 3 3-skydeskårs-tårne
8) 1 til hver af de 6 4,7 cm Pak-bunkere
9) 1 til hver af de 2 6-skydeskårs-tårne
10) 1 til hver af de 4 maskingranatkastere
11) 1 til hver af de 2 reservebunkere
12) Gruppeforbindelser 1-6-7-2-3-8
Der skal regnes med yderligere telefonforbindelser til de ovennævnte 16 dobbelgruppebunkere.
Der ansøges om tildeling af en 60-teiligen Flakgrukoglühlampenschrankes eller en lignende egnet central.

Bilag: Bunkerliste over H.K.L Støttepunkt Hansted. Diagram over ledningsforbindelserne.
Bilag til skrivelsen af 24. oktober 1942.

De med rødt skrevne tal henviser til mit registrerings-nummer for bygningen. De første cifre 27. er udeladt, da det er områdenummer og ens for alle bygningerne. Registrerings-numrene er anvendt på alle situationsplanerne i hele 'hanstholmregistreringen.dk', herunder også situationsplanerne over de enkelte kampafsnit i infanteriforsvaret.
De i skrivelserne nedenunder anførte fire-cifrede numre er gl. tysk bygn. nr.
Diagrammet viser telefonforbindelserne fra Infanteriføreren til de enkelte afdelingsførere og til de enkelte kampstillinger.
Desuden er der forbindelser til artillerikampstadet (Arko) og luftværnskommandoen (Ugruko).
Den direkte forbindelse til 4. Flak på Brunbjerg er begrundet med, at dette batteri foruden skydning mod luftmål også skulle deltage i landforsvaret af Reservatets nordlige del samt i hovedkampområderne 2 og 3.
Forbindelsen til sømålsbatteriet "Hanstholm II" og Flak- og sømålsbatteriet 2. Flak går gennem afsnitsførerne.
'Gefechtsvorposten' og 'Vorgeschobene Stellg.' er sandsynligvis de anførte Unterschlupfe ('skyttehuller') (Bauwerk Nr. 321 a-z).
Der er på diagrammet vist to bygninger under Afsnit 1, mens der i listen kun er anført én 4,7 cm Pak.
14/11/1942

Fra Kommando der Marinestation der Nordsee, Wilhelmshaven.
Til:
Kommandant im Abschnitt Dänische Westküste,
Artilleriekommandeur Hansted,
Til orientering:
Oberkommando der Kriegsmarine - N Wa II Bb - Berlin,
Marinebefehlshaber Dänemark,
Kommand der Marinestation der Ostsee.

Vedrørende: Radioudbygningen ved kysten.
_ _ _ _

1.) Iht. det forudgåede 2) er der af OKM. N Wa II Bb tildelt Kommando der Marinestation der Nordsee 14 stk. 20 Watt Pedersen-apparater og 10 stk. 5 Watt Hagenuk-apparater. OKM. var telefonisk blevet anmodet om at anvise 5 stk. 20 Watt-apparater (3 apparater med akkumulator og aggregat) og 4 stk. 5 Watt Hagenuk-apparater til Kommandant im Abschnitt Dänische Westküste og 9 stk. stk. 20 Watt-apparater (6 apparater med akkumulator og aggregat) og 6 stk. 5 Watt Hagenuk-apparater til Artilleriekommandeur Hansted.

2.) Apparaterne bliver indsat ved følgende stillinger:
a) Område KiA Dänische Westküste,
1 - 5 Watt apparat KiA Dän. Westküste,
1 - 5 Watt apparat Ugruko Esbjerg,
1 - 20 Watt apparat (220V∼) Ugruko Esbjerg,
1 - 20 Watt apparat (aggregat) HKB Søndervig,
1 - 20 Watt apparat (aggregat) HKB Nymindegab,
1 - 20 Watt apparat (aggregat) HKB Blaavand,
1 - 5 Watt apparat Batteri Fanø,
1 - 20 Watt apparat (220V∼) Batteri Femhøje,
1 - 5 Watt apparat HKB Fanø.
b) Område Arko Hansted,
1 - 20 Watt apparat Ugruko Hansted (220V∼),
1 - 20 Watt apparat Undergruppe Thyborøn,
1 - 20 Watt apparat HKB Klitmøller (aggregat),
1 - 20 Watt apparat HKB Vigsø (aggregat),
1 - 20 Watt apparat HKB Lyngby (aggregat),
1 - 20 Watt apparat Pejlestation X (aggregat),
1 - 20 Watt apparat Pejlestation Y (aggregat),
1 - 20 Watt apparat Pejlestation Z (aggregat),
1 - 20 Watt apparat Batteri Hanstholm III (220V∼),
1 - 5 Watt Hagenuk-apparat Batteri I,
1 - 5 Watt Hagenuk-apparat Batteri II,
1 - 5 Watt Hagenuk-apparat Batteri III,
1 - 5 Watt Hagenuk-apparat Batteri IV,
1 - 5 Watt apparat Batteri Hanstholm I,
1 - 5 Watt apparat HKB Thyborøn.

3.) Dermed er behovet for apparater til artilleri-radio-gruppe Grøn, Blå og Rød i Område Dänische Westküste (incl. de 14 bærbare 5 Watt Hagenuk- og 4 Watt UK-apparater til fremskudte observatører) fuldtud opfyldt.

4.) Til installering af apparaterne står den dertil kommanderede Stabsoberfunkmeister Heitmann til rådighed.

5.) Det skal indberettes, når apparaterne er tilgået.

For Stationskommandoen.
Stabschefen.
I udkast underskrevet Rieva. Certificeret:
(underskrift)
Medarbejder.

18/11/1942 Vedr.: Telefonkabelforbindelser. Vil blive indsat!
  Flere notater vil blive indsat!
   
10/01/1943

Til Marineartillerie-Zeugamt, T h i s t e d
Til orientering: Kommandant im Abschnitt dänische Westküste, E s b j e r g
Vedr.: Ombygning af telefonerne i Arko-Gefechtsstand.
Ved Arko-kampstadet er der planlagt et centralt gasbeskyttelsesfilter-anlæg. Men da dette endnu ikke er leveret og indbygget, og der derfor må påregnes sundhedsskader (ved gasangreb), må der træffes foranstaltninger til, at kamptjenesten kan foregå ugeneret med gasmasker på. Det er derfor påkrævet, at de tjekkiske telefonapparater, som der udelukkende er i kampstadet, påmonteres en anordning til tilslutning af tyske gasmaskemikrofoner eller udskiftes med egnede apparater.
Der anmodes om, at dette snarest foranstaltes.
Knippenberg

03/02/1943 MNO Hansted G 169 v. 3.2.43.
Vedrørende: Udbygning af radio- og radiotelefoninettet i område Arko-Hansted.
Ikke oversat endnu.
10/02/1943

Til Kommandant im Abschnitt dänische Westkyste, E s b j e r g.
til efterretning for: Artilleriekommandeur, Hansted.
Vedrørende: Radiokommunikation på Funkkreis “Grün”.
Forudgået: MNO Hansted G 169 v. 3.2.43.
Som det allerede i bl.a. det forudgåede, afsnit A 3, indgående blev beskrevet, er resultaterne på Funkkreis “Grün” mellem Hansted på den ene side og København, Frederikshavn, Aarhus og Esbjerg på den anden side ikke tilfredsstillende. Den fra 9.2 til 10.2.43 af Admiral Danmark fastsatte store radiokommunikationsøvelse bekræftede i fuldt omfang de tidligere erfaringer, på trods af at der i stedet for de tidligere anvendte 20 watt-stationer ved 2. Batteri MAA 118 blev anvendt den kraftigere 40/70 Watt enhed. Årsagen skal søges i den meget ugunstige installation med ekstrem lang, energislugende antennetilkobling. Denne ulempe har hidtil ikke påvirket radiokommunikation med ZB-flyet, da afstandene i dette tilfælde var meget ringe.
Den radioforbindelse vil straks være tilstrækkelig, så snart en stærkere station er opstillet i Arko kampstadet. I radiorummet i kampstadet er blevet friholdt plads til dette formål, er antennenmonteringen er forberedt.
Der anmodes om, at ansøge om et moderne 40/70 watt-system ved Kommando der Marinestation der Nordsee. Den evtl. ombygning af 40/70 Watt-stationen ved Hovedildlederen ved 2. Batteri (hvis ZB-skydning skulle blive opgivet) anses af følgende grunde til ikke nødvendig:
1.) Det drejer sig om et gammelt apparat, som ikke længere opfylder de nyeste krav, plus der er et kraftigt behov for reparation, som kræver en tilbundsgående omgang på fabrikken.
2.) Apparatet har en kviksølvdampeensretter, der danner betydelig interferens på langbølgebåndet og påvirker modtagelse på dette frekvensbånd. Alle af MNB Danmark tidligere gennemførte forsøg på at dæmpe det har været virkningsløse.
3.) Apparatet kan ved udfald ved Arko-kampstadet opfylde et vigtigt formål som reservesender, fx til trafikken med Thyborøn etc.

13/04/1943
 
 
08/07/1943 Ledningerne til Luftwaffe alarmdelingerne Hamborg, Thisted og Klitmøller er afbrudt.
Ledningerne til 2 cm [Flak] standpladserne Nord og Syd er afbrudt.
10/07/1943 M.Flak A. 814 melder: Ledningerne til 2 cm standpladserne Nord og Syd klar igen.
Ikke klar siden 08.07.43.
14/07/1943 M.Flak A. 814 melder: Ledningerne til Luftwaffe alarmdelingerne Hamborg, Thisted og Klitmøller klar igen. Ikke klar siden 08.07.43.
Telefonforbindelser. Ugruko blev først påbegyndt opstillet efter januar 1943, hvorfor kortet også dateres som efter denne dato.
For tydelighedens skyld har jeg overskrevet de indtegnede linieføringer med rødt.

Diagram (dateret 3. okt. 44) over infanteri-radio-nettet. (Stillet til rådighed af Michaël Svejgaard, SES)
Ved de enkelte signaturer har jeg indsat de fire sidste tal i bygningens registringsnummer i Hanstholmregistreringen.

(Stillet til rådighed af Michaël Svejgaard, SES)
Nedenfor er notaterne for en del af ovenstående kortskitse indsat med rød markering i det aktuelle bykort over Hanstholm.
De fem grønne markeringeringer angiver den nøjagtige position for det hosstående på kortskitsen markerede anlæg, hvor denne ikke er korrekt.

Dansk marinesoldat i telefoncentralen M.V. Hansted i Arko-bunkeren.
(MCH 2789)
 
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye