Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Indhold Hanstholm II     Forsiden
Siden er under opbygning. Derfor meget mangelfuld!

Opgørelser over ammunitionsbeholdninger ved 2./M.A.A. 118
10/04/1941 I et brev fra Heeres-Munitionsanstalt–Lehre (Braunschweig) til Kommandant im Abschnitt dänische Westküste meldes det, at 100 – 38 cm Siegfried, 100 – Ladungen und 15 – Dopp.Z.S/45 – 125 09/04/1941 an Leitungszahl 34 770A, Weiterleitungsstelle Flensburg-Weiche er blevet afsendt til Battr. Hansted.
11/05/1942 I et brev fra Marineartilleriezeugamt Thisted til Marinebefehlshaber Dänemark, København er fremført:
Der skal ved Maza Thisted oplagres 800 skud 38 cm ammunition for Batteri "Hanstholm II", da der i batteriet ikke forefindes lagerplads.
Til forskriftmæssig oplagring er et areal på 2020 kvm nødvendigt.
Maza Thisted råder ikke over lagerplads.
Muligheden for at leje lagerlokaler til dette ammunition er både i Thisted og i Hanstholm så godt som udelukket pga. mangel på bygninger. Der må derfor indrettes lagerplads.
Såvel afdelingskommandøren ved M.A.A. 118 som kommandøren ved Maza Thisted betragter en oplagring i Thisted som uhensigtsmæssig, da en enkelt ladning vejer 1064 kg, og kun få lastbiler til 4 og 5 tons står til rådighed.
Det foreslås derfor, at oplagre ammunitionen i Hanstholm enten i tilvejebragte underjordiske bunkere eller i midlertidige barakker.
20/05/1942

svarer Marbef. Dän. – Marineverb.Stab (Fest) vedr. etablering af rum til Batteri Hanstholm II's ammunition:
Til oplagring af de 800 skud ammunition skal der på banestrækningen Thisted-Nors i nærheden af Nors rekognosceres for egnede pladser til opførelse af ammunitionsbunkere i træ. Forslag herom snarest til Marbef. (Det bliver ved Øster Vandet Station.)

21/05/1942
Til Kommandant im Abschnitt dänische Westküste. Maza Thisted anmoder om at rekognossere for en bunker til 800 skud for Batteri Hanstholm II i området ved Nors (banetilslutning). Er der interesse for det?
Opstilling over det i Batterierne MAA 118 oplagrede ammunition pr. 25/05/1942.
Betegnelse Ved kanonerne I ammunitionsbunkere I alt
38 cm Psgr. L/4,4 (m. Hb)
200
200
400
38 cm Spgr. L/4,6 Kz. (m. Hb)
100
50
150
38 cm Sigr. L/4,5 Kz u. Bdz (m. Hb.)
100
-
100
38 cm Spgr. L/4,6 Bdz (m. Hb.)
-
150
150
38 cm Üb Spgr. L/4,6 (blind gefüllt)
mit Haupt- u. Vorkart.
-
-
(44)
 
400
400
800
29/05/1942 K.i.A. dän. Westk. fremsender denne fjernskrivelse til Maza Thisted, til efterretning for Marbef. og MAA 118:
Efter en drøftelse med Marbef. skal det arrangeres, at der til oplagring af 800 skud for Hanstholm II, 600 skud for Hanstholm I, 4400 skud for det nye Flakbatteri Hansted i samarbejde med M.A.A. 118 bliver rekognosceret for tre ved siden af hinanden liggende pladser i nærheden af Hansted (tæt på Nytorp) til opførelse af ammunitionsbunkere i træ. Disse reservebunkere skal ligge inden for området dækket af infanteribeskyttelse.
Insp. der Maza MII 658 v. 04/02/1943. Ammunition i Hanstholm II.
Betegnelse Normeret Forefindes
38 cm Psgr. L/4,4 (m. Hb)
400
400
38 cm Spgr. L/4,6 Bdz. (m. Hb)
400
150
38 cm Spgr. L/4,6 Kz. (m. Hb.)
500
147
Si-Granaten
300
100
Gef. Ldg. (für schw. Mar. Gesch.)
1300
793
Gef. Ldg. (für leichte Geschoss Si-Ldg.)
300
100
 
3200
1690
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye