Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Indhold Hanstholm II     Overordnet indhold
Notater om hændelser i og skrivelser vedr. 2. Batteri 118 "Batteri Hanstholm II"

19/12/1940

Kommandant im Abschnitt Westdänemark U. Marinebefehlshaber Dänemark, Kopenhagen.
Når jeg tænker på 40,6 cm batteriet, virker lyset fra lyskasterne som en boomerang. Batteriets beliggenhed røbes, fjenden får en mulighed for at fastlægge målet.
Lg-s kræver en særlig kanon, for ikke at svække kampbatteriet, og for at kunne gennemføre en længere kamp stor mængde Lg-ammunition, som vi ikke kan få. Det foreslås derfor, at belysning af fjenden foregår ved, at der kastes lysbomber fra fly. Fly-lysbomber brænder desuden mindst 4 til 5 minutter. Kyststrækningen forbliver mørk. Hauptflugwache i Hansted kan opsøge målet og lede flyet frem til første nedkastning. For flyet er der ingen risiko, for fjenden skal nok vogte sig for at lyse, for ikke at røbe sig. Herefter vil ildledelse med måling (afstandsmåler og observatører) blive mulig.
15/02/1941 Gennem O.K.M. bliver sammenlægningen af besætningerne i det under bygning værende tunge batteri Hansted med tilhørende 7,5cm Flakbatteri og sømålsbatterierne Hanstholm og Thyborøn til én afdeling (M.A.A. 118) godkendt i overensstemmelse med ansøgningen.
Samtidig bliver efter forslag fra Station N tjenestestedet for Kommandanten i Afsnit Westdänemark med stab forlagt til Thisted, samtidig med at denne befales at overtage tjenestebeføjelserne som Kommandør for M.A.A. 118.
05/05/1941

Batteribesætning Hanstholm II til ildlederen, 2 kanoner og 2 pejlestationer ved M.A.A. 118 er afmarcheret fra Wilhelmshaven.

07/05/1941 Batteribesætning til Batterie "Hanstholm II" er kl. 19:45 ankommet til Thisted med en styrke på 2 officerer, 3 Portepee-underofficerer, 8 underofficerer og 160 mand.
16/05/1941

Planmæssig indskydning af 3. og 4. kanon Batteri Hanstholm II.
Batterie Hanstholm II .
Batteriet skudklar med 2 kanoner, midlertidigt/nødtørftigt L.B. anlæg, et til lejligheden lånt Au.Au. anlæg og 2 pejlestationer.
Batterimandskabet er tilstrækkelig til betjening af 2 kanoner. Ved strømsvigt, hvor der overgås til håndbetjening, er der kun mandskab nok til ildledelse og én kanon.
Batterimandskabet er uddannet på forhånd og allerede klar til at betjene kanonerne, men høj skudhastighed er først indøvet efter 14 dage.

25/05/1941 Produktionsnumre: 3. kanon nr. 70 og 4. kanon nr. 71.
30/05/1941 Kl. 08:30 - 18:00.
Den kommanderende admiral ved Station Nord besigtiger under ledsagelse af stedfortrædende Marinebefehlhabers Dänemark anlægene på Fanø, Esbjerg Havn og Batterierne Hanstholm I og II.
31/05/1941 2. kanonbesætning for Batteri Hanstholm II (1 Feldwebel/Portepee-Unteroffizier, 4 underofficerer, 80 menige (Mann)) er ankommet til Hansted.
Dermed er 2 kanoner kampmæssig besat.
19/06/1941 Opstillingen af pigtrådsspærringer sker i takt med opbygningen af batteriet.
24/06/1941 Fra Zwei Adn. - til KiA West.
Personel for EM Drei Gerät er allerede opstillet.
Lad ved fjernskriver-meddelelse vide, hvornår personellet skal afgå til MAA 118.
28/06/1941 Dete-Gerät Calais 11 bliver afsendt fra Berlin for at blive opstillet ved batteri Hanstholm II. Werft Kiel fastlægger placeringen i samarbejde med NVK og Marbef. Dän. Zwei Adn sørger for rettidig opstilling af betjenings- og service[Wartungs]mandskab.
Werft Kiel sørger for opstilling af anlægget og overgiver det driftsklar til Kdo. Fahrgestell 204 og sender straks spejlvognen tilbage til Berlin.
Specielt for afsnitskommandanten for danske vestkyst: Vær sikker på, at der er udvalgt plads for opstilling.
02/07/1941 MAA 118 fremsender denne anmodning: Vær venlig om muligt at sende betjeningspersonellet for Dete-Gerät af sted hurtigt, da anlægget er opstillet og derfor klar til brug. Der er gjort klar til indkvartering og forplejning af betjeningspersonellet.
10/07/1941 Rør og vugge nr. 75 er tilgået den 9/7. Aflæsset og lagt foran kanonbrønd GII.
11/07/1941 Fra M.A.A. 118 til KiA West.
Dete Gerät for det tunge batteri Hanstholm II er opstillet og taget i brug. Personellet ankom den 9/7 om aftenen. Udbygning af barakker [Unterkünfte] til betjening og maskiner sker efterfølgende ligesom yderligere byggearbejder.
17/07/1941 Fs. fra Art. Aufbltr. Batt. Hanstholm II til Marbef. m.fl.
Rør og vugge nr. 74 er tilgået den 16/7 og lagt foran kanonbrønd GI.
01/08/1941 Den 31.07.41 var der inspektion ved Marinebefehlshaber Dänemark, viceadmiral Mewis. Mar.bef. gav udtryk for forundring over, at færdiggørelsen af G 1 og G 2 i sammenligning med G 3 og G 4 tager mere tid end man skulle regne med. Årsagerne til denne forsinkelse bliver anført af byggelederen og den tilsynsførende.
12/09/1941 Øvelseskaliberskydning med øvelsesladning.
Under overværelse af den kommanderende admiral for Marinestation Nordsee og Marinebefehlshaber Dänemark blev en Anlauf gennemført med 37 skud 38cm øvelsesammunition.
13/09/1941

0900 3. kanon ikke skudklar i ca. 7 uger pga. nødvendig udbedring af en fejl i side-drejeværket.
Melding til Station N og Gruppe Nord.

27/09/1941 Status over bevæbningen i M.A.A. 118:
Hanstholm I: 4 x 17 cm, 2 x 2 cm, 3 x lyskaster.
Hanstholm II: 4 x 38 cm.
Agger: 4 x 12 cm danske, 2 x 2 cm, 3 x lyskaster.
Flakbatterie Hansted: 4 x 7,5 cm Vickers, 4 x 3,7 cm, 6 x 2 cm, 4 x lyskaster.
06/10/1941 2. kanon Batterie Hanstholm II ikke klar til indsats pga. anbringelse/ montering af Umlaufschutzes.
09/10/1941 E.M. II-Gerät West Batterie Hanstholm II igen klar til indsats.
13/10/1941 3. kanon Batterie Hanstholm II kampklar igen.
14/10/1941 4. kanon Batterie Hanstholm II er begrænset/ikke skudklar i 5 uger pga. anbringelse af Bühnenpanzer, ombygning af sidedrivværket, montage af hylster-elevator [Hülsenpaternosters] og forskriftsmæssig omlægning af det midlertidigt anbragte strømføringskabel, montering af beskyttelsespanser, ændringer i Übersetzungsgetriebes for drejeværket.
Varighed 5 uger. Antagelig til 15.11.
Den lovede melding til Stat. N og Gruppe Nord er givet.
15/10/1941 2. Batterie Marineartillerieabteilung 118 indberetter mandskabsstyrken i batteriet pr. d.d.
I samme indberetning er opgjort 'Truppenausrüstung' ved batteriet.
(Følgebrevet mangler i kilderne.)

2 feltkøkkener
8 maskingeværer
12 maskinpistoler
64 kasser ammunition
85 kasser håndgranater
8 kasser med koblingsdele, gevære, signalpistoler og stålhjelme
25 rejsesække/tasker
14 kabinekufferter

20/10/1941 2. kanon Batterie Hanstholm 2 begrænset skudklar formentlig til 01/11/41 pga. montering af en hylster-elevator [Hülsenpaternosters] og en sideretningsviser.
02/11/1941 2. kanon Batterie Hanstholm II igen fuld kampklar.
1. kanon Batterie Hanstholm II begrænset kampklar/begrænset klar til indsats pga. arbejder med dækplader over ammunitionsgang.
12/11/1941 4. kanon Batterie Hanstholm II igen fuld kampklar/ klar til indsats.
14/11/1941 Geländewagen WM 42201 –først og fremmest bestemt for 2. Batt., Kptl. Knippenberg.
27/11/1941 1. kanon Batterie Hanstholm II kampklar/ klar til indsats. Reissverschluss anbragt.
13/12/1941 Batteri Hanstholm II kan med det tilstedeværende Gerät Hauptleitstand kun skyde 350 hm. Gruppe Nord og Stat. N er underrettet.
28/01/1942 Panoramakikkert i hovedildlederen Batterie Hanstholm II frosset fast.
Drivværket frosset fast. Kikkert for højde og side ubevægelig i begge retninger.
04/02/1942 2. kanon Batterie Hanstholm II ikke klar pga. udskiftning af lukkemekanismen. Grater i lukkemekanismen øjensynlig opstået pga. flyvesand.
Forudset varighed af reparationen 2-3 dage.
06/02/1942 2. kanon Batterie Hanstholm II igen kampklar.
13/02/1942
Der kommer rigtig mange officerer her, som vil se batterierne og særligt det tunge batteri.
Så danne besigtigelser kan, hvis de ikke er nødvendige af tjenstlige grunde, ikke finde sted uden videre, da der i batteriene er objekter, der skal holdes hemmelige.
Som følge deraf er det af M.A.A. 118 ordnet således, at der til sådanne besigtigelser kræves en skriftlig tilladelse af M.A.A. 118.
Portvagten ved det tunge batteri havde ikke standset Herr Major Jacobi’s bil, åbenbart fordi han genkendte Herr Major Jacobi. På den måde er Herr Major Schönfeldt kommet ind i det tunge batteri uden tilladelse.
Der anmodes om, at alle officerer, som har et tjenstligt erinde i M.A.A. 118 batterierne, gøres opmærksomme på, at de ikke uden videre kan tage andre officerer med ind i batterierne.
15/02/1942 Status over våben i batteriet: 4 x 38 cm, 8 x C 13 MG.
06/03/1942 3. kanon Batterie Hanstholm II ikke klar. Den elektriske højderetningsmaskine ikke klar, da tilføringskablet i generatoren til rotationsanker er slidt igennem. Højderetningsmaskinen "Hand" er klar. Reparationen varer antagelig 24 timer.
07/03/1942 3. kanon. Den elektriske højderetningsmaskine klar igen.
17/03/1942 Til KiA West, Nord og M.A.A. 118.
1) Ved Befh.d.dt.Tr. er der blevet anmodet om et antal 7,5 cm kanoner med ammunition, som er tænkt til en overraskelsesindsats mod nærmål i tilfælde af landsætninger, og som skal betjenes af det tilstedeværende mandskab i marine-batterierne, således:
2 kanoner i hver af følgende batterier: Flak- und Sperrbaterie Fanø og Femhøje, Batteri Agger, Hanstholm I og Frederikshavn og Flak- und Sperrbaterie Frederikshavn Nord og Frederikshavn Syd.
3 kanoner til batteri Skagen og 6 kanoner til batteri Hanstholm II.
2) Der ansøges hos OKM om ti flammekastere til Batteri Hanstholm II.
3) Af OKM tildeles Batteri Hanstholm II desuden 2 - 7,5 cm polske erobrede kanoner. (Betjenes af batteribesætningen ved Hanstholm II).
07/04/1942 3. kanon ikke kampklar for anvendelse af Pansersprænggranater som følge af indbygning af klimaanlæg i bunker-rum for pansersprænggranater. Varighed ca. 3 dage.
10/04/1942 3. kanon igen kampklar for anvendelse af pansersprænggranater.
Derimod er den ikke kampklar for anvendelse af sprænggranater og Si-granater som følge af indbygning af klimaanlæg i den del af granatbunkeren, hvor disse opbevares. Varighed ca. 3 dage.
13/04/1942 3. kanon igen fuld kampklar for alle ammunitionsarter.
14/04/1942 4. kanon ikke kampklar for anvendelse af spræng- og Si-granater pga. indbygning af klimaanlæg i granatbunkeren for disse granater.
Varighed ca. 3 dage. - antagelig indtil 17.4.
17/04/1942 4. kanon igen fuld kampklar/kampklar for anvendelse af spræng- og si-granater.
Ikke kampklar for anvendelse af pansersprænggranater pga. indbygning af klimaanlæg i dette granat-rum.
18/04/1942 4. kanon ikke kampklar for skydning med pansersprænggranater pga. indbygning af klimaanlæg.
24/04/1942 4. kanon igen kampklar for alle ammunitionstyper efter indbygning af klimaanlæg.
07/05/1942 4. kanon ikke kampklar pga. hovedreparation af højderetningsmaskinen og afmontering af (Verschlusses) lukkemekanismen (bundstykket) for fjernelse for grater. Varighed af reparationen antagelig 1 uge.
14/05/1942 4. kanon igen fuld kampklar efter fjernelse af Gratbildung ved lukkemekanismen (Verschluss) (bundstykket) og efter hovedreparation af højderetningsmaskinen.
15/05/1942

3. kanon 38cm. Kampberedskabet stillet i bero/ ikke kampklar fra kl. 07.30 pga. en påkrævet reparation ved sidedrejeværket, da den venstre kørehjulsaksel (Laufradwelle) er gledet 50mm ud.
Raparationens varighed ca. 3 dage.

18/05/1942 3. kanon igen fuld kampklar.
19/05/1942 Alarmstufe A., meddelt telefonisk af Abschnittkommandeur.
22/05/1942 Efter den besluttede omgående opførelse af en ny Peilstandes for Hanstholm II i Svinkløv Plantage er blevet befalet, er en lille ændring af Au-Au-enhed Hanstholm II påkrævet.
25/05/1942 FAK Dänemark har 24/05/42 telegraferet:
Til beskyttelse af HKB 539 Vigsø og HKB 534 Klitmøller og batterierne Hanstholm I og II opstilles et batteri 2 cm (erobrede) Flak uden betjeningsmandskab.
Indsættelsen af disse kræfter sker med kort varsel.
Betjeningsmandskab for kanonerne stilles af hæren og marine.
Pr. Batterie opstiller Luftgau XVII en uddannelsesstab bestående af en officer og seks underofficerer.
26/05/1942 Notatet fra 25.05 uddybes: 1 res. Flakafdeling (3-2-0) med 3 tunge batterier med udstyr og personel tilføres til beskyttelse af marinebatterierne I og II ved Hanstholm.
12 kanoner 2,5 cm kun udstyr med ammunition til beskyttelse af hærkystbatterierne 539 og 534. Personel stilles af hæren og marinen.
Uddannelseskommando med en styrke på 1 officer og 6 underofficerer til hver af de lette batterier stilles for et tidsrum på 4 uger af Lg. Kdo. XVII.
12/08/1942 Til den med Bef. Dänemark, Abt.Ia Br.B.Nr. 370/42 g.Kdos. af 13.7.42 tilsendte troppeorganisation meddeles følgende ændringer efter status pr. 1. august 1942 er den 12. august 1942 noteret:
Ved 2. Batteri M.A.A. 118: Udstreg '8' og indsæt '6' - 7,5 cm Feltkanoner. Udstreg '2 - 4,7 cm Festungspak'.
01/09/1942
Opgørelse over våben i 2./M.A.A. 118 (Batteri Hanstholm II).
1 - Ildleder (Fjernkampbatteri),
4 - 38 cm kanoner,
5 - pejlestationer,
3 - radio-pejlestationer,
1 - radar Fu.M.G. (Seetakt) (til sø-mål),
6 - 7,5 cm kanoner F.K. RH 01 (erobrede norske),
2 - 4,7 cm Festungspak (panserværnskanoner),
8 - M.G. 13,
10- M.G. belgiske,
6 - tunge M.G. Hotchkis,
5 - middeltunge flammekastere,
6 - lette flammekastere,
3 - tunge granatkastere.

08/09/1942 Marbef. Dän. sender en fjernskrivermeddelelse til KiA West, Nord og Arko Hansted med bl.a. denne meddelelse:
Seks 4,7 cm Pak indbygges af Fest. Pi. Stab 31 i HKL i Hansted. Betjeningen ved hver Pak 1 UO, 6 mand stilles af Batteri Hanstholm II. Der gives besked og tilbagesendelse af de resterende otte 4,7 cm Pak.
08/10/1942 2. Battr. M.A.A. 118 ved 6 -7,5 cm feltkanoner tilføj "(norw.)"
15/10/1942 Til de 5 middeltunge og 6 lette flammekastere i 2./M.A.A. 118 er der indtil nu kun stillet 3 Fm.W.Füllwagen til rådighed. Der anmodes om yderligere 3 vogne.
25/11/1942 4. kanon (38 cm) kun for håndbetjening i ca. 3 uger pga. af indbygning af den endelige omskiftertavle i maskinrummet.
I tilfælde af alarm er det muligt at gøre den fuld kampklar på ca. 3 timer.
12/12/1942 Pak-kanonen ved 3. kanon Hanstholm II er ude af drift fra i dag kl. 09:00 pga. udbygning.
15/12/1942 Kl. 0930. 4. kanon (38 cm) igen fuld kampklar. Ikke klar siden 25/11/42 pga. indbygning af den endelige omskiftertavle.
16/12/1942 Kl. 0800. 3. kanon ikke klar for elektrisk drift som følge af reparation af dieselmotoren. Antagelig i 24 timer.
17/12/1942 3. kanon (38 cm) klar igen for elektrisk drift, fuld kampklar. Ikke klar siden 16/12. pga. reparation af dieselmotoren.
18/12/1942 Beskrivelse 1.
For at kunne give skydelederne, ildlederpersonel og kanonkommandørerne ved sømålsbatterierne en forestilling om udviklingen i og udstrækningen af kunstig tågeslør på havet, blev der anmodet om, at lade 5. Sikringsdivision gennemføre en røgslørsøvelse ud for Thyborøn og Hanstholm, hvilket fandt sted den 18.12. ved minestryger 10 og M 1106. Da tilsløringen af skibene pga. dårligt vejr ikke kunne ses, er der af K.i.A. dän. Westküste anmodet om en ny røgslørsøvelse ved 5. Sikringsdivision.

Beskrivelse 2.
I løbet af formiddagen var der imødeset en røgslørsøvelse foran Batterie Agger og foran Festungsraum Hansted under medvirken af minestryger 10 og M 1303.
Den planlagte røgslørsøvelse kunne ikke iagttages fra land pga. den dårlige vejrsituation og den usædvanlig ringe sigtbarhed.
De to fartøjer blev kun opfanget i få minuter af ildlederne ved 1. og 2. batteri og forsvandt i den tætte tåge, selv om de holdt en nordlig kurs kun 1000 m fra kysten.
Øvelsen måtte derfor afbrydes kl. 12.50 uden resultat.
De to fartøjer blev løbende observeret af kystmeldetjenesten mellem Agger og Hansted fra kl. 10:30 og nåede ind i Raum Hansted hen imod kl. 11:30.
For det taktiske Raum Hansted incl. infanteri blev der kl. 11.30 befalet øvelsesmæssig alarmniveau "A" og "B" kl. 11:50.
Den forudseete tågedannelse kunne ikke iagttages fra land pga. det dårlige vejr og den usædvanlige ringe sigtbarhed. De to fartøjer blev i nogle minuter strejfet af Leitständen der 1. und 2. Batterie og forsvandt så i tåt tåge, skønt de holdt en nordlig kurs kun knap 1000 m ud for kysten. Øvelsen måtte derfor afbrydes kl. 12:50 uden resultat.
04/01/1943 Pak kanon ved 4. kanon Hanstholm II har ikke været klar fra i dag kl. 16 pga. udbygning.
12/01/1943 Kl. 0800: 1. kanon (38 cm) ikke kampklar pga. indbygning af den endelige afbrydertavle. Varighed antagelig 14 dage.
Inden for 6 timer kan kanonen omstilles til elektrisk drift.
01/02/1943 2. kanon (38 cm) ikke klar for elektrisk drift i ca. 3 uger pga. indbygning af den endelige omskiftertavle.
For håndbetjening er den til enhver tid kampklar. I tilfælde af alarm fuld kampklar i løbet af 6 timer.
28/02/1943 Der er igangsat fremstilling af sløringsskærme i jern efter sammen konstruktion som de allerede er udviklet i Batteri Kristiansand.
05/03/1943 2. kanon Batterie "Hanstholm II" (2./M.A.A. 118) [38 cm] igen kampklar. se 01/02/43.
10/03/1943 Kl. 1600: 1. kanon [38 cm] ikke klar pga. arbejder på dieselmotoren ("Grossen Diesel"). Antagelig begrænset kampklar indtil 14/03.
11/03/1943 1. kanon [38 cm] igen fuld kampklar. Ikke klar siden 10/03/43.
12/03/1943 Kl. 1600: 2. kanon [38 cm] kun kampklar ved håndbetjening pga. arbejder på "Grossen Diesel" (den store dieselmotor). Antagelig indtil 15/03.
15/03/1943 2./118 2. kanon [38 cm] igen fuld kampklar. Ikke klar siden 12/03/43.
3. kanon [38 cm] kun kampklar med håndbetjening pga. arbejder på den store dieselmotor antagelig indtil 17/03.
I tilfælde af alarm kampklar med håndbetjening.
17/03/1943 3. kanon igen fuld kampklar; ikke klar siden 15/03/43.
18/03/1943 4. kanon kun kampklar ved håndbetjening pga. arbejder med dieselmotoren "Grossem Diesel".
Varighed antagelig 24 timer. Antagelig til 20/03/43.
23/03/1943 4. kanon klar igen/igen fuld kampklar efter arbejder ved "Grossem Diesel".
01/05/1943

Dokumentation pr. 1. Maj 1943 vedr. mandskabsstyrken i M.A.A. 118.
3 O.F. (Oberfähnrich), 3 Fähnrich, 45 Underofficerer og 397 Menige. I alt 448 mand.

10/07/1943 I en melding om Kanonopstilling ved Marineartilleri-afdeling 118 med skæringsdag den 10. juli 1943 er om 2. batteri 118 noteret:
For tiden 4 - 38 cm S.K. C/34 i Bettungs-Schiessgerüst C/39.
Besætning i de mandskabsbunkere, der er indbygget i tårnbunkerne.
Hovedildleder med beregnerrum i feltmæssig forstærket jernbeton. Bygget 1941.
Underbringelse af ammunition i ammunitionsbunkere. 2 ammunitionsbunkerer bygges for tiden, en er planlagt. Planlagt færdiggørelse i slutningen af 1943.
Resterende byggeri har høj prioritet.
31/01/1944 Adm. Dän. bestræbelser på at drive befæstningsbyggearbejderne ved Festundspionierstab 31 fremad har indtil nu ikke givet det ønskede resultat. Klage indløber hos Wehrmachts Bef. Dän.
Det drejer sig om 15 cm dobbelttårnsbatteri "Grådyb", Arko-Stand Thyborøn (arbejdet har været afbrudt fra efteråret 43 til slutningen af januar 44, ammunitionsbunkere i 38 cm batteri Hanstholm II, samt levering af skinner mellem ammunitionsbunkerne og tårnene.
29/02/1944 Opstilling af 15 cm lyskanoner kan ikke gennemføres.
Planen med at opstille to 15 cm lyskanoner ved Batterie Hanstholm II kan ikke gennemføres, da der ikke kan skaffes kanoner.
01/03/1944 Opstilling af 15 cm lyskanoner gennemføres ikke.
Da der ikke vil kunne opstilles 15 cm lyskanoner til Hanstholm II, er det efter vores mening bydende nødvendigt, at Flak- og spærrebatterierne "Hansted", "Hamborg" og "Düne" indsættes som lysbatterier for Hanstholm II (ausser dem einen Lg. von Hanstholm I). Yderligere tildeling af lysgranat-ammunition for Flak-og spærrebatterierne er beordret.
25/05/1944 Mangel på specialister til batteriet.
I forbindelse med den fra 2.A.d.N.,s side gentagne udtrækninger af specialister fra område M.A.A. 118, i særlig grad fra Batterie Hanstholm II, blev det fra Admiral Skageraks side telefonisk meddelt, at disse foreløbig indstilles, da der ellers kan sættes spørgsmålstegn ved batteriets kampberedskab.
08/07/1944 Batterie "Hanstholm II" er klar til skydning mod flyformationer i alle retninger inden for en flyvetid på 45 sek. med Gerät Altona i 2./M.Flak A. 814. (Granatens flyvetid på 45 sek. er beregnet til ca. 20 km.)
15/01/1945 I BFM - Zusammenstellung (ikke Marinens Krigsdagbog) er pr. 15. januar 1945 anført følgende våben tilknyttet 2. M.A.A. 118:
Kanoner: 4 - 38 cm SKC 34.
Mortérer: 6 - 8 cm.
Tunge maskingeværer: 4 - Hotschkiss.
Lette maskingeværer: 6 - belgiske, 1 - fransk, 8 - mrk. 13, 2 - italienske og 2 - mrk. 24 danske.
Flammekastere: 4 - Fl.W.41 og 9 - Abw.Fl.W.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Kamphandlinger noteret i Marinens Krigsdagbog, 2. Batteri 118 "Hanstholm II" deltog i.
11/07/1942

Kl. 1942 - 2054: En firemotores fjendtlig maskine (Type Halifax) flyvende fra SV mod N sigtet på og beskudt. Virkning ikke iagttaget. Intet fjendtlig våbenindgreb.
Amm. forbrug:
1. Batt./118: 2 skud 2 cm, 30 skud M.G. C 34
2. Batt./118: 587 skud M.G.
M.Flak A. 814: 21 skud 10,5 cm
9 skud 7,5 cm
78 skud 3,7 cm
45 skud 2,0 cm

23/09/1942 M.A.A. 118 - M.Flak A. 814:
Kl. 2251: Tre fly overfløj fra sydvest mod nordøst.
Målene blev beskudt af let, middeltung og tung Flak.
Målhøjde ca. 500 til 1000 m.
Resultatet ikke observeret.
Amm. forbrug:
M.Flak A. 814: 16 skud 10,5 cm, 64 skud 3,7 cm, 214 skud 2,0 cm
M.A.A. 118: 40 skud 2,0 cm, 35 skud 2,5 cm, 450 skud M.G.
17/11/1942 1940-2100 Alarm. 2 fjendtlige maskiner fløj ind fra sydvest. Der blev skudt afværgeild fra 2 cm standpladserne 2 og 11 og 3,7 cm standpladserne 7, 8, 9, 10, 13 og 14. En tredie maskine blev opfanget af lyskaster "Berta" Klitmøller. Maskinen beskød lyskaster "Berta" med sine faste våben.
Ammunitionsforbrug:
Marine: 64 skud 2 cm, 81 skud 3,7 cm, 163 skud 7,9 mm MG (2./118).
Luftwaffe 2. deling Klitmøller: 35 skud 2 cm.
09/01/1942 Flak- und Sperrbatterie Hansted og M.A.A. 118 nedskyder over havet med FMG et fjendtligt 4-motores kampfly.
15 indflyvere fra vest/sydvest. Type 4-motores kampfly, flyvehøjde 300-800 m. Overfløj og beskød med MG. Tungt Flak besvarede med ødelæggelsesild (Vernichtungsfeuer) - afdelingsild - Fu MG - optisk. Let Flak og MG afgav ødelæggelsesild i skudsalver. To mål blev indfanget af lyskastere.
Indflyvende mål fra sydvest blev kl.19:02 opfanget af Fu MG og beskudt med 13 skud 10,5 cm. Ild fra let Flak og MG lå ved målet.
Målet blev forfulgt videre af radar, afstand og sideretning blev upåklageligt fortsat målt, meget hurtige optagelser af højde blev fastslået. Ved en afstand af 90 hm faldt lokaliseringen pludselig ud. Samtidig blev der fra stranden i den samme retning observeret ildskær og detonationer fra havet.
Amm. forbrug:
M.Flak A. 814: 41 skud 10,5 cm, 6 skud 7,5 cm, 137 skud 3,7 cm, 35 skud 2,5 cm, 83 skud 2,0 cm, 207 skud MG.
M.A.A. 118: 50 skud 2,5 cm, 23 skud 2,0 cm, 1117 skud MG. (Det er
ikke anført, hvor meget 1. og 2./M.A.A.118 hver for sig bidrog med.)
Luftwaffe 2./742: 9 skud 4,0 cm. (09/01/1942 opstillet i Thyborøn.)
[JL: Tidspunktet for kampens begyndelse vurderes til ca. kl. 17:58. Afslutning kl. 20:40. Usikkerhed om amm. forbrug.]
29/08/1944 Fjendtlige maskiner beskudt. Flere flyformationer indfløj i lav højde i en afstand af 40-70 km fra V og SV, sandsynligvis 200-300 maskiner. De fleste af maskinerne fløj forbi over Limfjorden og syd for området med kurs mod øst. En del af de fjendtlige maskiner overfløj Flakområde Hansted og blev beskudt med alle våben. Virkning ikke iagttaget. Type sandsynligvis Fortress II.
Kampens varighed: 5 korte perioder i tidsrummet 23.52 til 00.23.
Amm. forbrug:
M.Flak A. 814: 824 skud 10,5 cm, 45 skud 4,0 cm, 84 skud 3,7 cm, 246 skud 2,5 cm, 702 skud 2,0 cm.
M.A.A. 118: 397 skud 2,0 cm, 30 skud M.G. (Det er ikke anført, hvor meget 1. og 2./M.A.A.118 hver for sig bidrog med.)
30/08/1944 Beskydning af enkelte maskiner med alle Flakvåben.
Tilbageflyvning af adskellige flyformationer fra område Vestpreussen.
Maskinerne havde kurs vest. De fleste fløj igen syd om området. Ca. 50 maskiner nærmede sig Flakområde Hansted. Et mål blev opfattet af lyskasterne. Virkning ikke iagttaget. Kampens varighed: 3 korte perioder mellem kl. 04.27 og 04.48.
Amm. forbrug:
M.Flak A. 814: 257 skud 10,5 cm, 57 skud 4,0 cm, 127 skud 3,7 cm, 229 skud 2,5 cm, 1481 skud 2,0 cm
M.A.A. 118: 96 skud 2,0 cm, 8 skud M.G. (Det er ikke anført, hvor meget 1. og 2./M.A.A.118 hver for sig bidrog med.)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye