Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Indhold Hanstholm II Hanstholm-Hamborg oversigt Forsiden
Kort over betonbygninger i området med 38-cm kanonstillingen

Reg. nr. Bygningstype: Anvendt som: Noter til reg:
27.04.01-04 S75 og S80 Geschütz I 38cm SKC 34 Program 42.
27.04.05 S Gef. Stand Arko. Program 42.
27.04.06 S Leitstand Program 42
27.04.07 Nebenleitstand Nebenleitstand BFM angiver færdig men ikke overdraget til tropperne.
27.04.08 622 D. Gr. U. Std. På Kortskitse 38 cm Batteri 2./118 (Hansted) er på positionen vist en Barak . Der har sandsynligvis også været en barak, som på en anden kortskitse en markeret M.N.O (Marine Nachrichten Officier).
27.04.09 V 174 Fu. MG. (Radar)

Benævnes I og Hannover I.
Udstyret med en radar FuMO 3.

27.04.10 Würzburg-Riese. (Radar) 4m Turm Würzburg-Riese (Radar) Fjernet. Ikke fundet i terrænet.
Bygget til Hanstholm II. Benævnes Hannover III.
BFM angiver færdig men ikke overdraget til tropperne.
27.04.10a Garage Garage for generator Sandsynligvis garage for generator til drift af WR-radaren i tilfælde af strømudfald.
27.04.11 58c MG-stilling Tilknyttet Würzburg Riese anlægget Hannover III reg.nr. 27-04-10.
27.04.13
Udkig ved 1. kanon. Er bortsprængt (fjernet) sammen med 24 meter tunnel ved 1. kanon ifm. anlæg af Thistedvej.
27.04.14-16
Udkig ved 2.-4. kanon.
27.04.17-18 S 468 Muni-Auffüll-R. Der er kun opført disse fire i hele Atlantvolden!
27.04.19-20 S 174 Muni-Auffüll-R. Program 42.
27.04.21-22 S 468 Muni-Auffüll-R. Inskriptioner ved indgangen til 04.21.

27.04.23
Øvelsesladerampe Fjernet i 1994, da Hjemmeværnets brug af ammunitionsbunkeren blev øget.
Træbygningen over øvelsesladerampen er flyttet over til Hjemmeværnsgården og ses der.
27.04.24
Skinnelegme for ammunitionsbanen. Skinnelegmet består af 2 byggeafsnit:
a) Program 42 med tynde skinner med stor svelleafst.
b) Skinner - kraftigere og med kortere svelleafstand - anlagt i forbindelse med byggeriet af S 468.
27.04.25 Bro Unterführg. f. Munibahn. BFM angiver færdig men ikke overdraget til tropperne.
27.04.26-27 Galge m/betonvej Galge til omladning af granater Muni-Umladestelle. 27.04.27 er fjernet.
27.04.28
Masch.-Zentr. (El-værk) Program 42.
I 'Kystdefensionen: Situationsplan over Hansted Fort' er angivet, at der er 1 dieselmotor i E-Værk.
27.04.29 Hochspannungsraum Hochspannungsraum - Transformatorstation Ikke fundet.
Registreret efter kortskitse 38cm Batteri 2./118 (Hansted).
BFM angiver 100 qbm og færdig men ikke overdraget til tropperne.
27.04.30a 501 I-Brunnen Stand (Gr.-U.Std.) Brønden har givet 92 l/min drikkevand. Boring 51m dyb.
27.04.30b
Pumpe Sandsynligvis en lille bygning for en pumpe. Der er en rør-tilgang i bunden.
Se tegning og foto på siten 'Øvrige bygninger'.
27.04.31, 33-34 Flak-Std. nedgravet G-Stand Standplads I for 3,7 cm Flak i Programm 42.
Bygningen 27.04.31 bortsprængt (fjernet) for vejbyggeri.
Bygningen 27.04.34 er tildækket af opfyld.
Luftfoto viser, at bygningerne var under anlæg 08.09.41. Udgravning for vandledning ses tydeligt.
Er ikke angivet på German Seacoast Defenses, European Theater Bilag 7!
B.Nr. 415/41 v. 28-04-41 beskrives: Standpladserne I, III og IV forventes bygget efter tegning F Wa Fla 29/964 og 965.
27.04.32 Flak-Std. fritstående G-Stand Standplads II for 3,7 cm Flak i Programm 42.
Luftfoto viser, at bygningen var under anlæg 08.09.41. Udgravning for vandledning ses tydeligt.
Er ikke angivet på German Seacoast Defenses, European Theater Bilag 7!
B.Nr. 415/41 v. 28-04-41 beskrives: Stand II ligger placeret så dybt, at det anbefales, at bygge selve standpladsen som en 8 m højstand i træ og kun bygge indkvarteringsrummet i jernbeton.
27.04.35-36 og 38 Fl 242 Flak-Einh. Stand 2cm Flak Underlagt 7./M. Flak A. 814.
27.04.37 L 411A Scheinw. Std. 60cm Underlagt 7./M. Flak A. 814.
27.04.39 L 411A Scheinw. Std. 60cm Underlagt 7./M. Flak A. 814.
27.04.40-42 Fl 242 Flak-Einh. Stand 2cm Flak Underlagt 7./M. Flak A. 814.
27.04.43-45 Fl 242 Flak-Einh. Stand 3,7cm Flak Underlagt 6./M. Flak A. 814.
27.04.46 L 411A Scheinw. Std. 60cm Underlagt 6./M. Flak A. 814.
27.04.47 L 411A Scheinw. Std. 60cm Underlagt 7./M. Flak A. 814.
27.04.48-50 Fl 242 Flak-Einh. Stand 2cm Flak Underlagt 7./M. Flak A. 814.
27.04.51, 52 og 54 Fl 242 Flak-Einh. Stand 2cm Flak Underlagt 7./M. Flak A. 814.
27.04.53 L 411A Scheinw. Std. 60cm Underlagt 7./M. Flak A. 814.
27.04.55a-c og g-i 69 Mortér 2 mortér-delinger med 3 stk. 69 i hver. Underlagt 2. M.A.A. 118 (38 cm batteriet)
BFM angiver, at 2. M.A.A. 118 havde 6 stk. 8,0 cm mortérer til rådighed, så der har været våben i alle 69'ere.
German Seacoast Defenses, European Theater Bilag 7 angiver ikke antal mortérer i delingerne.
27.04.55d-f 69 Mortér 1 mortér-deling med 3 stk. 69. Underlagt 6./Fest. St. Kp. (hærens infanteri).
BFM angiver, at 6./Fest. St. Kp. have 6 stk. 8,1 cm mortérer til rådighed. Kompagniet havde 18 stk. 69'ere til rådighed, så der har været 12 uden våben.
Det er min vurdering, at disse 3 har været tomme.
27.04.55d-f 69 Mortér I skrivelse af 9. november 1943 fra Stab/Ost-Btl. 674. til Til 3. komp./674. er anført:
De tre tunge mortérer, som 4. kompagni har overtaget fra Fæstningskompagniet, indsættes i de Gr.-W. Ringstände, der er under bygning i 3. komp.s område mellem 3. og 4. kanon M.A.A. 118. Indtil færdiggørelsen af ringstandene anlægges stillinger for mortérene i nærheden af ringstandene.
German Seacoast Defenses, European Theater Bilag 7 angiver ikke antal mortérer i delingen. Signaturen er fyldt ud med kryds for infanteri eller helt for Festungs Stamm Abt. 110. Svært at se på kopien. Så stillingen kan være rømmet inden 5. maj 1945.
27.04.56 633 M 19 - 5cm mortér Monteret med Pz. Turm f. M 19 424 P 01.
Overtaget 3. november 1943 af 3. komp./Ost.-Btl. 674.
Anvendes til oplagring af ammunition.
En kilde benævner bunkeren 'Gera'.
27.04.57 631 Pak-Kas. 4,7cm (t) Monteret med Pakscharteneinsatz 770 P 4.
Våbentype: Pak 4,7cm 36 t.
Tildækket (fjernet) ved vejbyggeri.
27.04.58 67 Ringstd. f. Pz. KW II BFM angiver "f." (feltmæssig)
Ikke angivet på German Seacoast Defenses, European Theater Bilag 7.
27.04.59 58c MG-stilling 59e og 59h ikke fundet. Fjernet for vejbyggeri - sandsynligvis tildækket.
59t fjernet ifbm. bygning af parcelhus. Feltm. anlæg nr. 1083 registreret forinden.
27.04.59f 58c G.W.B. (Granat Werfer Beobachtung) 59f fjernet for vejbyggeri - sandsynligvis bortsprængt; på stedet ligger nogle betonbrokker med kroge for sløringsnet. Observationspost for M19 - 5cm mortér.
27.04.60 F-Stand Flank.-Std. BFM angiver "v.f." (Verst. feld.) færdig og overdraget til tropperne.
27.04.61a-c
Amm. depot for maskingeværstilling Se tegning og fotos på siten 'Øvrige bygninger'.
27.04.64 64a Fl. W. (flammekaster) Kortskitse 38 cm Batteri 2./118 (Hansted) har ingen signatur for flammekaster på dette sted!
27.04.65 118 Sani-U. Std. A-Brunnen, M.A.A. 118.
Bygningen er anført under Inf.-Stützpunkt, og ligger uden for pigtrådsspærringen for 38 cm stillingen.
Bygningen er den først støbte Regelbau-type i Hanstholm.
Anlagt i tilknytning til sygehuset.
27.04.66-69 501 Gr. U. Std. Fra den 3. november 1943 oplagrer infanteriets 3. komp./Ost.-Btl. 674 ammunition i bunkerne.
27.04.70-71 621 Gr. U. Std. Til 71 hører sandsynligvis 3 stk 69.
27.04.72-75 668 Klst. U. Std. 72 og 73 er bortsprængt (fjernet) for vejbyggeri.
27.04.76
Depot-rum Kortskitse benævner anvendelsen til "Olie-kælder".
Lige i nærheden var en olietank.
Luftskakterne svarer til andre bunkere, som er identifeceret som fødevarelagre.
Se tegning og fotos på siten 'Øvrige bygninger'.
27.04.77
Kælder-rum? Ikke angivet på German Seacoast Defenses, European Theater Bilag 7.
Se tegning og fotos på siten 'Øvrige bygninger'.
27.04.79
Kabelbrønd På et diagram over svagstrømsforbingdelser udarbejdet af Kystdefensionen, Maskinafdelingen 27. april 1949 er på denne lokalitet vist en kabelbrønd. De anførte positioner for bygningerne i svagstrømsnettet er meget præcist angivet. Med gennemføringerne i gulvet for fire kraftige kabler synes fordelersted for kabler ("kabelbrønd") at være korrekt funktion.
27.04.80 Strass-Unterfrg. Vejunderføringer for løbegrav I BFM nævnt Strass. Unterfg.
Da 80b er opmålt til 50 cbm, vurderes det, at vejunderføring 80a er den i BFM anførte med 30 cbm. 80c og 80d er ikke anført med detaljer i BFM.
27.04.93 Barak Vagtbygning Hovedvagt for 38 cm stillingen.
27.04.94 Barak Vagtbygning Anført som Wache Nord for 38 cm stillingen.
27.04.95 Barak?
Fundament af betonsten. Stendim.: 32x16x16 cm. Støbt betongulv mellem murene.
Se tegning på siten 'Øvrige bygninger'.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:   Indhold Hanstholm II
Oversigt over det tidsmæssige forløb i støbningen af bunkerne i området for 38 cm kanonstillingen
Der fremstår 5 adskilte faser i et næsten kontinuerligt forløb.
1. byggefase nov 1940 - jun 1942: "Programm 42" med bygningerne til 38 cm kanonstillingen
2. byggefase sep 1942 - nov 1942: Gruppebunkerne R 501 til marinen
3. byggefase mar 1943 - okt 1943: Luftforsvarsbunkerne Fl 242 og L 411A, radarbunkeren V 174 og infanteribunkerne R 631 og R 633
4. byggefase sep 1943 - dec 1943: De store ammunitionsbunkere S 468
5. byggefase jan 1944 - okt 1944: Gruppebunkerne R 621 og R 668 til hærens infanteriforsvar
 

I 1. byggefase bygges det benævnte "Programm 42" med det store sømålsbatteri med bygningerne for 38 cm kanonerne, 4 bygninger for luftværnskanoner, 2 ammunitionsbunkere på Molevej og Bødkervej, ildlederen på Kaj Lindbergs Gade, Arko på Roshagevej, de røde bygninger langs Molevej, garage og værksted ved Anemonevænget og barakanlægget (nu fjernet) på Roshagevej.

Efter et par måneders pause i støbningerne i sommeren 1942 påbegyndes 2. byggefase. Bygningen af Atlantvolden er nu påbegyndt, og batteriet suppleres med 5 gruppebunkere R 501. En af disse reg.nr. 30 anvendes som brøndbunker.

Støbearbejdet ligger igen stille i ca. fire måneder inden påbegyndelsen af 3. byggefase. Fra midten af 1942 udbygges forsvaret af området, da der tilføres et antal luftværnskanoner, så i 3. byggefase satses der på bunkere Fl 242 for disse kanoner og L 411A for lyskastere. Der blev bygget bunkere til fem delinger med hver 3 kanonbunkere og 1 lyskasterbunker. Disse delinger blev anlagt tæt omkring hver af de store kanonbunkere og ved Arko (Markeret B-F). Desuden blev der anlagt bunkere til en deling på stranden ved Roshage (Markeret A). I denne fase blev også radarbunkeren V 174 (Den Gule Bunker) bygget. To infanteribunkere støbt i samme periode til henholdsvis en antitankkanon (57) og en automatisk mortér (56) ligger inde i stillingsområdet. De er ikke anlagt direkte i tilknytning til 38 cm stillingen men indgår i dækningen af hovedkamplinien i forsvaret af hele området.
Registreringsnumrene for bunkerne ved de enkelte delinger er:
A reg.nr. 27.04.43-46
B reg.nr. 27.04.35-38
C reg.nr. 27.04.39-42
D reg.nr. 27.04.47-50
E reg.nr. 27.04.51-54
F reg.nr. 27.05.39-43

Efter støbningen af alle disse kampstillinger påbegyndes 4. byggefase, hvor de 4 store ammunitionsbunkere til 38 cm batteriet støbes.
I 5. byggefase støbes i stillingsområdet 6 gruppebunkere for hæren til infanteriforsvaret. Gruppebunkerne R 621 har sandsynligvis været planlagt forinden, men de små gruppebunkere R 668 til hæren er et resultat af Rommels inspektion i december 1943, hvor hans vurdering var, at infanteriforsvaret skulle styrkes. Den første af disse R 668 støbes i maj 1944. Den sidst støbte bunker i området er R 668 reg.nr. 74.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
1. byggefase "Program 42"
27.04.01 27435 1100 a Marinefertig / Programm 42
27.04.02 27436 1100 b Marinefertig / Programm 42
27.04.03 27437 1100 c Marinefertig / Programm 42
27.04.04 27438 1100 d Marinefertig / Programm 42
27.04.05 ? 1100 Marinefertig / Programm 42
27.04.06 27439 1100 L Marinefertig / Programm 42
27.04.19 27442 1100 M2 Marinefertig / Programm 42
27.04.20 27443 1100 M4 Marinefertig / Programm 42
27.04.28 27446 1100 MZ Marinefertig / Programm 42
27.04.65 27470 1101 Marine 1500 06/03/1942 12/04/1944 29/04/1944  
2. byggefase "Gruppebunkerne R 501"
27.04.68 27467 1115 Marine 450 16/09/1942 26/09/1943 07/10/1943 Infanteri
27.04.69 27057 1140 Hæren 450 16/09/1942 26/09/1943 01/11/1943 Infanteri
27.04.66 27427 1047 Marine 450 16/10/1942 25/09/1943 07/10/1943 Infanteri
27.04.67 27465 1111 Hæren 450 31/10/1942 05/10/1943 07/10/1943 Infanteri
27.04.30a 27456 1114 Marine 450 12/11/1942 05/10/1943 07/10/1943 Infanteri
3. byggefase "Luftforsvaret"
27.04.45 27463 1110 Marine 570 05/03/1943 18/08/1943 20/08/1943 6./M. Flak A. 814, Artilleri
27.04.43 27461 1071 Marine 570 14/03/1943 18/08/1943 20/08/1943 6./M. Flak A. 814, Artilleri
27.04.38 27429 1051 Marine 570 20/03/1943 20/09/1943 07/10/1943 6./M. Flak A. 814, Artilleri
27.04.44 27462 1070 Marine 570 25/03/1943 18/08/1943 20/08/1943 6./M. Flak A. 814, Artilleri
27.04.52 27478 1135 Marine 570 25/03/1943 01/11/1943 06/11/1943 7./M. Flak A. 814, Artilleri
27.04.35 27421 1044 Marine 570 06/04/1943 01/11/1943 04/11/1943 7./M. Flak A. 814, Artilleri
27.04.54 27480 1134 Marine 570 06/04/1943 01/11/1943 06/11/1943 7./M. Flak A. 814 Artilleri
27.04.51 27477 1133 Marine 570 13/04/1943 01/11/1943 06/11/1943 7./M. Flak A. 814 Artilleri
27.04.50 27475 1139 Marine 570 19/04/1943 01/11/1943 06/11/1943 7./M. Flak A. 814 Artilleri
27.04.36 27423 1045 Marine 570 20/04/1943 06/10/1943 07/10/1943 7./M. Flak A. 814 Artilleri
27.04.46 27464 1072 Marine 680 15/05/1943 20/10/1943 26/10/1943 6./M. Flak A. 814, Artilleri
27.04.42 27458 1076 Marine 570 17/06/1943 06/12/1943 11/12/1943 7./M. Flak A. 814, Artilleri
27.04.40 27453 1112 Marine 570 22/06/1943 06/12/1943 11/12/1943 7./M. Flak A. 814, Artilleri
27.04.41 27454 1074 Marine 570 26/06/1943 06/12/1943 11/12/1943 7./M. Flak A. 814, Artilleri
27.04.49 27474 1138 Marine 570 30/06/1943 18/02/1944 25/02/1944 7./M. Flak A. 814, Artilleri
27.04.48 27473 1116 Marine 570 04/08/1943 17/02/1944 25/02/1944 7./M. Flak A. 814, Artilleri
27.04.37 27425 1046 Marine 680 17/08/1943 10/12/1943 14/12/1943 7./M. Flak A. 814, Artilleri
27.04.39 27451 1113 Marine 680 20/08/1943 18/02/1944 25/02/1944 7./M. Flak A. 814, Artilleri
27.04.53 27479 1136 Marine 680 08/09/1943 18/02/1944 25/02/1944 7./M. Flak A. 814, Artilleri
27.04.47 27472 1137 Marine 680 16/10/1943 05/02/1944 07/02/1944 7./M. Flak A. 814, Artilleri
4. byggefase "De store ammunitionsbunkere"
27.04.18 27441 1100 M3 Marine 5130 27/09/1943 20/12/1943 25/08/1944 Artilleri
27.04.22 27445 1100 M5 Marine 5130 04/11/1943 15/04/1944 25/08/1944 Artilleri
27.04.17 27440 1100 M1 Marine 5130 29/11/1943 22/03/1944 25/08/1944 Artilleri
27.04.21 27444 1100 M6 Marine 5130 15/12/1943 25/04/1944 25/08/1944 Artilleri
5. byggefase "Infanteriforsvaret"
27.04.56 27051 1075 Hæren 845 05/06/1943 30/10/1943 01/11/1943 Infanteri
27.04.57 27060 1073 Hæren 815 17/07/1943 27/01/1944 29/01/1944 Infanteri
27.04.70 27047 1205 Hæren 485 06/01/1944 15/04/1944 18/05/1944 Infanteri
27.04.75 27055 1229 Hæren 210 15/05/1944 15/07/1944 19/07/1944 Infanteri
27.04.72 27049 1228 Hæren 210 01/06/1944 15/07/1944 19/07/1944 Infanteri
27.04.71 27062 1238 Hæren 485 25/07/1944 30/08/1944 02/09/1944 Infanteri
27.04.73 27058 1248 Hæren 235 22/09/1944 05/11/1944 08/11/1944 Infanteri
27.04.74 27053 1249 Hæren 235 05/10/1944 09/11/1944 11/11/1944 Infanteri
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Det indhegnede område for 38 cm stillingen.

Nærforsvaret rundt om stillingen dækket af maskingeværer
i form af betonstillingerne 58C (rød prik) og udbyggede skyttestillinger som jordanlæg (indcirklede) forbundet med løbegrave.

Foruden det udbyggede system af løbegrave, 58C'ere og skyttestillinger er der på kortskitsen vist et antal 'frit' opstillede maskingeværer rundt i stillingen.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye