Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Indhold Hanstholm II     Forsiden
Indskydningsplaner og -beskrivelser samt beskrivelser af gennemførte øvelsesskydninger
Læs også Jens Andersens artikel: "Skydning med Hanstholms store kanoner".
https://bunkermuseumhanstholm.dk/media/2407/jens-andersen-skydning-med-hanstholms-store-kanoner-historisk-%C3%A5rbog-2018-s-39-46.pdf


(MCH 1285)

(MCH 1373)

Hosstående vises et datablad med
I. Rørkonstruktionen
II. Ballistiske data for granaten.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Notater om indskydningen af 38 cm kanonerne

Disposition for nedenstående beskrivelser, kort og skemaer ifb. indskydningerne af 38 cm kanonerne.
1) Beskrivelse af planerne for indskydningerne.
2) Kort med indskydningsretnings-retninger og data for skuddene.
3) Daterede små-notater herunder godkendelse af planerne og om, at indskydningerne er gennemført.
4) Skemaer vedr. evaluering af skydningerne:
4a) Original forside til evalueringsrapporten.
4b) Original datablad om kanonen samt granat og krudtladning ved det enkelte skud.
4c) Original datablad om kanonens indstillinger og tidsindstillingen af brændrør.
5) Evalueringsrapporten i dansk oversættelse.

Notater om indskydningen af 3. og 4. kanon

11/04/1941.
Til
1) Oberkommando der Kriegsmarine afd. A og C II B e r l i n
2) Kommando der Marinestation der Ostsee K i e l
3) Inspektion der Marineartilleriezeugamter S e g e b e r g
4) Inspektion der Marineartillerie K i e l
5) Artillerie-Versuchskommando Land S w i n e m ü n d e
6) Marinebefehlshaber Dänemark K o p e n h a g e n
7) Marineartilleriezeugamt S y l t
8) Kommandant im Abschnitt Westdänemark E s b j e r g


Vedr.: Indskydningsplan for Batteri Hansted
Forudg.: O.K.M A og C II b 20 008/40 g af 6.12.40

Vedlagt forelægges indskydningsplanen for indskydningen af to kanoner (III. og IV. kanon) ved 38 cm Batteri H a n s t e d.

Yderligere vedr. punkterne 2) til 6):
På grund af sagens uopsættelighed bliver indskydningsplanen nu og her fremsendt til alle tjenesteder.
Der anmodes om omgående at meddele sin stillingtagen vedr. ?? § 21, ciffer 1 til O.K.M.

P l a n for indskydningen af følgende kanonstande:
2 - 38 cm S.K.C/34 i landtårn (Bettungsschiessgerüst) C 39 for C 34 e u. f. rør ved Batteri Hansted (III. og IV. kanon).

I. Indledende bemærkninger.
1) Indskydningen forventes efter aftale med Marinebefehlshaber Dänemark og efter godkendelse af O.K.M. at foregå den 12. og 13.5.41.
2) Ledelsen af indskydningen og ansvaret for sikkerhedsforanstaltningerne, herunder for at det ydre skudfelt er frit, har A.U.A. ved Artl. Zeugamtes (§ 22 A.Uv.Ad.). Det til indskydningen til betjening af kanonen, måleinstrumenter, telefonanlæg osv. samt det til overvågning, observation og afspærring nødvendige personel og sanitetspersonel stiller afdelingen efter ansøgning formidlet gennem Kommandanten im Abschnitt Westdänemark til rådighed for ham.
Kommandanten i Hansted er bedt om at varetage afspærringen af områderne foran batteriet og strandene ved Hanstholm og tilsvarende 2 km til højre og venstre for batteriet.
3) Under indskydningen skal samtlige retnings-, måle- og ammunitionstransport apparater være på plads/klar, og driftsmaskiner være i drift, så deres funktion og betjeningsmuligheder kan blive afprøvet under skydningen. Natbelysningen skal være til rådighed under skydningen.
4) Det faste medlem af A.U.A. er ansvarlig for, at kanonerne før starten af skydning i enhver henseende er kampklar.
Vær særlig opmærksom på forskriftmæssig fyldning af rekylbremsen.
5) Alle kanoner i batteriet deltager i indstilling af side- og højderetning som den skydende kanon.
6) Ved den skydende kanon må kun opholde sig de i skydningen umiddelbart involverede og de i skydningen deltagende kommandoførende personer.
7) Den skydende kanon skal altid bringes i den befalede sideretning inden ladning. Det faste medlem af A.U.A. sikrer sig ved hvert skud, og overbeviser sig om, at skuddet går fri af det foranliggende landskab og fri af batteriets øvrige kanoner. Først derefter kan der lades og sikres.
8) I tilfælde af eventuelle forsagere må ingen forlade sin sikkerhedspositionent. Kilen må først åbnes efter sikkerhedsperioden - mindst 2 minutter.
9) Tilladelsen til skydning gives ved kanonen af det faste medlem af A.U.A. eller det af ham udpegede medlem af A.U.A.
10) Efter hvert skud noteres straks registrerede observationer for efterfølgende at kunne dokumentere enhver uoverensstemmelse.
11) Skudretningen vælges løbende sådan, at faren ved land- og skibstrafik er udelukket.

II. Under skydningen skal observerseves og fastslås.
1) Om holdbarheden af kanonfundamenterne herunder den korrekte montering af fundamentpladen, og om møtrikker og skruer er knækket eller har løsnet sig.
2) Om der kan måles differencer på højdemålerbuen og sideretningsmåleren revner i fundamentet eller problemer med rekylet.
3) Om kanonerne og deres indretning kan overskues, som under denne kaliberskydning (§ 11 A.Uv.Ad.)
4) Om betjeningen af kanonerne overhovedet er mulig iht. betjeningsreglementet.
5) Om dækningsvinklen kan fastlægges.
6) Ammunitionen er klargjort i ammunitionsrummene og udføres med manuel fremføring (for at afprøve anvendelse af dette). Tænderen stilles på den kortest mulige brændtid. Sprængningen må ligge fri for land og den forventede skibstrafik.

III. Den klargjorte ammunition.
1) 6 - 38 cm øvelsesgranater L/4,6 Kz. (med hætte) ladte
2) 4 - 38 cm øvelsesgranater L/4,6 Kz. (med hætte) u-ladte (blinde)
3) 10 - 38 cm hylstre C/34 til 112,5 kg krudt R.P.C/38 (850/820x17/7)
4) 10 - 38 cm hylstre C/34 til 99,5 kgkrudt R.P.C/38 (810/800x17/7)
5) 6 - tændsats-ladning for 38 cm øvelsesgranat l/4,6 Kz. (m. hætte)
6) 6 - tidsindstillinger for 38 cm øvelsesgranal l/4,6 Kz. (m. hætte)

IV. Sammenstilling over de skud der skal skydes.
III. kanon
Skuddets lb. nr. Sideretning Rørets elevation   Bemærkninger
1. 240 grd

største højde

iht. ciffer II Iht. § 22 i A.Uv.Ad. 1. g 3.
2. 304 grd
(over IV. kanon)

umiddelbar over
IV. kanon

Skuddet skal sikre og afprøve, om der ved at skyde hen over IV. kanon skal træffes særlige sikkerhedsforanstaltninger for denne.
3. 50 grd

nederste højde
hv. nedadgående skud

 
IV. kanon
1. 240 grd

største højde

iht. ciffer II Iht. § 22 i A.Uv.Ad. 1. g 3.
2. 70 grd

umiddelbar over
ildlederen

Skuddet skal sikre og afprøve, om der ved at skyde hen over ildlederen skal træffes særlige sikkerhedsforanstaltninger for denne.
3. 50 grd

nederste højde
hv. nedadgående skud

 
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Kortskitse vedr. indskydning af III. kanon.
Kortskitse vedr. indskydning af IV. kanon.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
24/04/1941

Brev fra Artl. Aufbauleiter Batt. Hansted til Ortskommandantur og KiA.
Vedr.: Indskydning Batt. Hansted.
Ifbm. den forestående indskydning den 12. og 13.5 bliver en rømning af husene for mennesker i området foran batteriet påkrævet.
Der udbedes [oplyst] om yderligere foranstaltninger.

  Fra OKM: Indforstået med [godkender] forelagte indskydningsplan.
15/05/1941 Indskydning med 3. og 4. kanon (38cm) gennemført; ingen 'overraskelser'.
16/05/1941 Planmæssig indskydning af 3. og 4. kanon Batteri Hanstholm II.
Batteriet skudklar med 2 kanoner, midlertidigt/nødtørftigt L.B. anlæg, et til lejligheden lånt Au.Au. anlæg og 2 pejlestationer.
Batterimandskabet er tilstrækkelig til betjening af 2 kanoner. Ved strømsvigt, hvor der overgås til håndbetjening, er der kun mandskab nok til ildledelse og én kanon.
Batterimandskabet er uddannet på forhånd og allerede klar til at betjene kanonerne, men høj skudhastighed er først indøvet efter 14 dage.
24/05/1941 Herunder: Evaluering Nr. 14 A over indskydningen af III. og IV. kanon ved Batteri "Hanstholm II".
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Bilag til evaluering Nr. 14 A

I. I indskydningerne har deltaget:
1) Marineartilleriezeugamt, Sylt Korv.Kapt. (W) L u c k og Oblt. (W) K i s t l e r
2) Art. Aufbauleiter Hansted Kaptl. (W) R e i s c h k e
3) Festungsbaudienststelle Hansted Major K u p p e
4) Kommandant im Abschnitt Westdänemark Korv.Kapt. Stueckelberg
5) Batteriekommandant Batt. “Hanstholm II” Korv.Kapt. Dr. C r ü g e r
6) Bauaufsicht (W) vom O.K.M. Baurat K l u g e
7) Oberkommando der Kriegsmarine Ob.Baurat C o r d e s
8) A.V.K. Land Ltn. (M A) K o e n n

II. Følgende konstateredes under indskydningerne
1) Vejret: Vindretning WNW; Vindstyrke 4; Sigtbarhed 15 sm, skyfrit.
2) Fundament: På fundaments- und pivotsokkelskruerne har den ikke vist sig tegn på forandringerner. Skruerne kunne ikke efterskrues.
Fundamenterne viste ingen grundlæggende ændringer..
3) Rørets tilbageløb: Tilbageløbet var normalt.
Største tilladte tilbageløb ved højeste evalation: 1050 mm.
4) Artl. telefonanlægget: Artl. telefon- und ildledelses-anlægget var tilsluttet under skydningen.
Der forekom ikke nogen forstyrrelser i anlægget.
5) Udslag (tolerancer): De til kanonerne hørende højdemåle-buer var endnu ikke leveret. Der var derfor monteret midlertidige højdemåle-buer.
De viste udslagsmålinger (tolerancer) udgjorde ingen hindring for personellet under betjeningen af sideretningsviseren og højdemåler-buen.
Sigteinstrumenter til direkte skydning forefindes ikke på kanonerne.
6) Højderetningsmaskine, drejeværk og ammunitionselevatorer:
Ammunitionselevatorer, højderetningsmaskine, drejeværk har fungeret upåklageligt.
7) Bestrygningsvinkel: Bestrygningsvinklen (dækningsområdet) er i en krigssituation for begge kanoner 360 grd.
8) Ammunition: Alle skud blev skudt med kampladning. 4 kaliberskud (38 cm) blev skudt med Z.Z.S/60 n.A. (brisantgrater) kun 2 kaliberskud blev skudt med blind-granater.
9) Kanonerne blev undersøgt og gennemgået før indskydningen, og der blev gennemført en afprøvning af rørenes tilbageløb (rekyl).
De påkrævede beskyttelsesforanstaltninger var truffet.

III. Generelt
De af Kriegsmarinewerft Kiel gennemførte trykmålinger afslørede sig ikke med målbare værdier ved skydning hen over Leitstanden; så der er ved skydning der hen over ingen farer for personellet dér.
Yderligere trykmålinger foretaget i og omkring kanonerne bliver på senere evalueret af Kriegsmarinewerft Kiel og fremlagt i en særskilt rapport.
Den lem, der skal åbnes i gulvet ifbm. skudaffyringer, er til fare for personellet i åben tilstand.
Der foreligger den mulighed, at betjeningspersonellet kan glide på platformen (gulvet) og styrte ned i kanonbrønden gennem den åbne lem.
Det er derfor tvingende nødvendigt, at før åbningen skabes den nødvendige sikring.
Skydning under 00 og 00 kunne ikke gennemføres pga. det foranliggende landskab.
Derfor måtte sideretningen ændres ved 3. skud ved hver kanon, da der pga. forskelligt byggeri ikke kunne skydes i den indskydningsplanen anførte sideretning.
Der forekom ingen ekstraordinære hændelser under hele skydningen.

IV. Slutdel

Fundamenterne (Bettungen) ved III. og IV. kanon blev på grundlag af Marineartilleriezeugamtes S y l t artilleri-efterforskningsudvalgets fastslåede resultater erklæret for fuldt krigsbrugbare.

 
Artilleri-efterforskningsudvalget

Formand
Luck
Korv.Kapt. (W) u.
Verstand des M.A.Za.Sylt

1. medlem
Kistler
Oblt. (W)
2. medlem
Hirdes
Kaptl. (W)
Fra Festungsbaudienststelle
Kuppe
Major
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Notater om indskydningen af 1. og 2. kanon

08/07/1941
Artl. Aufbauleiter Batt. Hanstholm II forelægger Indskydningsplan for Batterie “Hanstholm II”.
Til
1) Oberkommando der Kriegsmarine M Wa/A Wa C IIb B e r l i n
2) Kommando der Marinestation der Nordsee W i l h e l m s h a v e n
3) Inspektion der Marineartilleriezeugamter Bad S e g e b e r g
4) Inspektion der Marineartillerie K i e l
5) Artillerie-Versuchskommando Land S w i n e m ü n d e
6) Marinebefehlshaber Dänemark K o p e n h a g e n
7) Kommandant im Abschnitt dän. Westküste E s b j e r g
8) Marineartilleriezeugamt S y l t
9) Bauafsicht (W) des O.K.M. H a n s t e d
10) Festungsbaudienststelle H a n s t e d
11) Ortskommandeur H a n s t e d
12) Marineartillerieabteilung 118 H a n s t e d

Vedr.: Indskydningsplan for Batteri “Hanstholm II”
Forudg.: O.K.M AWa C II b 20 008/40 geh. af 6.12.40

Vedlagt forelægges indskydningsplanen for indskydningen af I. og II. kanon ved 38 cm Batteri “Hanstholm II”.

Yderligere vedr. punkterne 2) til 7):
På grund af sagens uopsættelighed bliver indskydningsplanen nu og her fremsendt til alle tjenesteder. Der anmodes om omgående at meddele sin stillingtagen vedr. A.Uv. § 21, ciffer 1 til O.K.M.

R e i s c h k e

P l a n for indskydningen af følgende kanonstande:
2 - 38 cm S.K.C/34 i landtårn (Bettungsschiessgerüst) C 39 for C 34 e u. f. rør ved Batteri “Hanstholm II” (I. og II. kanon).

I. Indledende bemærkninger.
1) Indskydningen forventes efter aftale med Marinebefehlshaber Dänemark og efter godkendelse af O.K.M. at foregå tidsrummet 1.8. til 9.8.41.
2) Ledelsen af indskydningen og ansvaret for sikkerhedsforanstaltningerne, herunder for at det ydre skudfelt er frit, har A.U.A. ved Artl. Zeugamtes (§ 22 A.Uv.Ad.). Det til indskydningen til betjening af kanonen, måleinstrumenter, telefonanlæg osv. samt det til overvågning, observation og afspærring nødvendige personel og sanitetspersonel stiller afdelingen efter ansøgning formidlet gennem Kommandanten im Abschnitt Westdänemark til rådighed for ham.
Kommandanten i Hansted er bedt om at varetage afspærringen af batterieområdet og strandene ved Hanstholm og tilsvarende 2 km til højre og venstre for batteriet.
Artl. Aufbauleiter (byggelederen) anmoder i rette tid på telex Kommandanten im Abschnitt Westdänemark om mandskab til afspærring og til betjening af kanonerne samt en læge.
Samtidig indberetter Artl. Aufbauleiter på telex til Marbef. Dänemark Lg.Kdo. XI (5. Luftamt) og til Flakkommando Dänemark I A O P I de farlige områder (nedslagsområderne) (sideretning, højde og klokkeslet).
En afspærring af havområder behøver ikke at blive foretaget, da der kun bliver skudt, når skudfeltet er frit. Desuden er de skud med rør elevation skudt med tidsindstillet brandrør indstillet således, at granaten eksploderer i luften.
Inden den forestående indskydning anses en rømning af mennesker fra husene i batteriområdet nødvendig. Artl. Aufbauleiter henvender sig til kommandanten i Hanstholm og til Kommandant im Abschnitt Westdänemark.
3) Under indskydningen skal samtlige retnings-, måle- og ammunitionstransport apparater være på plads/klar, og driftsmaskiner være i drift, så deres funktion og betjeningsmuligheder kan blive afprøvet under skydningen. Natbelysningen skal være til rådighed under skydningen.
4) Det faste medlem af A.U.A. er ansvarlig for, at kanonerne før starten af skydning i enhver henseende er kampklar.
Vær særlig opmærksom på forskriftmæssig fyldning af rekylbremsen.
5) Alle kanoner i batteriet deltager i indstilling af side- og højderetning som den skydende kanon.
6) Ved den skydende kanon må kun opholde sig de i skydningen umiddelbart involverede og de i skydningen deltagende kommandoførende personer.
7) Den skydende kanon skal altid bringes i den befalede sideretning inden ladning. Det faste medlem af A.U.A. sikrer sig ved hvert skud, og overbeviser sig om, at skuddet går fri af det foranliggende landskab og fri af batteriets øvrige kanoner. Først derefter kan der lades og sikres.
8) I tilfælde af eventuelle forsagere må ingen forlade sin sikkerhedsposition. Kilen må først åbnes efter sikkerhedsperioden - mindst 2 minutter.
9) Tilladelsen til skydning gives ved kanonen af det faste medlem af A.U.A. eller det af ham udpegede medlem af A.U.A.
10) Efter hvert skud noteres straks registrerede observationer for efterfølgende at kunne dokumentere enhver uoverensstemmelse.
11) Skudretningen vælges løbende sådan, at faren for land- og skibstrafik er udelukket.

II. Under skydningen skal observeres og fastslås.
1) Om holdbarheden af kanonfundamenterne herunder den korrekte montering af fundamentpladen, og om møtrikker og skruer er knækket eller har løsnet sig.
2) Om der kan måles differencer på højdemålerbuen og sideretningsmåleren og revner i fundamentet eller problemer med rekylet.
3) Om kanonerne og deres indretning kan overskues, som under denne kaliberskydning (§ 11 A.Uv.Ad.).
4) Om betjeningen af kanonerne overhovedet er mulig iht. betjeningsreglementet.
5) Om dækningsvinklen kan fastlægges. Indtegningen af landskabsprofilen for udarbejdelse af en advarselsoversigt foretages af Bauaufschicht (W) hos O.K.M.
6) Gennemførelse af måling af lufttrykket foretages af Bauaufschicht (W) hos O.K.M.
7) Ammunitionen bliver klargjort i ammunitionsrummene og fremføres med de kampmæssige ammunitionsfremførings-installationer (for at afprøve anvendelse af dette). Tænderen stilles på den kortest mulige brændtid. Sprængningen må ligge fri for land og den forventede skibstrafik.

III. Den klargjorte ammunition.
1) 4 - 38 cm øvelsesgranater L/4,6 Kz. (med hætte) ladte
2) 2 - 38 cm indskydningsgranater L/4,2 Kz. (med hætte) u-ladte (blinde)
3) 6 - 38 cm Hüls.Kart. 34
4) 6 - 38 cm Vorkart. 34
5) 6 - 38 cm Zusatz Kart. 34
6) 4 - Zdl. A med Zusatzkörper
7) 4 - Z Z S/60 n.A.

IV. Sammenstilling over de skud der skal skydes.
I. kanon
Skuddets lb. nr. Sideretning Rørets elevation   Bemærkninger
1. 260 grd.

50 grd.

iht. ciffer II Iht. § 22 i A.Uv.Ad. 1. g 3.
2. 335 grd.
(over hovedildlederen)

5 grd.

Skuddet skal sikre og afprøve, om der ved at skyde hen over hovedildlederen skal træffes særlige sikkerhedsforanstaltninger for denne.
3. 50 grd.

1 grd.
+14 grd/16 hhv. 0 grd.

 
II. kanon
1. 260 grd.

50 grd.

iht. ciffer II Iht. § 22 i A.Uv.Ad. 1. g 3.
2. 335 grd.

5 grd.

Skuddet skal afsløre sikkerhedsforanstaltninger.
3. 50 grd.

1 grd.
+14 grd/16 hhv. 0 grd.

 
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Kortskitse vedr. indskydning af I. kanon.
Kortskitse vedr. indskydning af II. kanon.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

28/08/1941.

Bilag til evaluering Nr. 22 A

I. I indskydningerne har deltaget:
1) Marineartilleriezeugamt, Sylt Korv.Kapt. (W) L u c k og Oblt. (W) K i s t l e r
2) Art. Aufbauleiter Batt. “Hanstholm II” Kaptl. (W) R e i s c h k e
3) Inspektion der Marineartilleriezeugämter Kapt. z. S. Jörss og Korv. Kapt. (W) Bartling
4) Festungsbaudienststelle Hansted Leutnant Wärisch
5) Oberkommando der Kriegsmarine (F.Wa.) Oberstleutnant Fitz
6) Oberfestungsbaustab Nord Oberste Vierkorn og Oberleutnant Wolf
7) Bauaufsicht (W) vom O.K.M. Marinebaurat K l u g e og Mar. Ing. Erhardt
8) Kommandant im Abschnitt Westdänemark Korv.Kapt. Steckelberg
8) A.V.K. Land Ltn. (M A) K o e n n
9) Abteilungskommandeur M.A.A. 118 Korv.Kapt. M.A. Dr. C r ü g e r
10) Batteriekommandeur Batt. “Hanstholm II” Kaptl. M.A. Knippenberg
11) Oberkommando der Kriegsmarine Mar. Ing. Hoppe

II. Følgende konstateredes under indskydningerne:
1) Vejret: Vindretning S; Vindstyrke 3-4; Sigtbarhed 8 sm, skyet, regn.
2) Fundament: På fundaments- und pivotsokkelskruerne har den ikke vist sig tegn på forandringerner. Skruerne kunne ikke efterskrues.
Fundamenterne viste ingen grundlæggende ændringer..
3) Rørets tilbageløb: Tilbageløbet var normalt.
Største tilladte tilbageløb ved højeste elevation: 1050 mm.
4) Artl. telefonanlægget: Artl. telefon- und ildledelses-anlægget var tilsluttet under skydningen.
Der forekom ikke nogen forstyrrelser i anlægget.
5) Udslag (tolerancer): De til kanonerne hørende højdemåle-buer var endnu ikke leveret. Der var derfor monteret midlertidige højdemåle-buer.
De viste udslagsmålinger (tolerancer) udgjorde ingen hindring for personellet under betjeningen af sideretningsviseren og højdemåler-buen.
Sigteinstrumenter til direkte skydning forefindes ikke på kanonerne.
6) Højderetningsmaskine, drejeværk og ammunitionselevatorer:
Ammunitionselevatorer, højderetningsmaskine, drejeværk har fungeret upåklageligt.
7) Bestrygningsvinkel: Bestrygningsvinklen (dækningsområdet) er i en krigssituation for begge kanoner 360 grd.
8) Ammunition: Alle skud blev skudt med kampladning.
4 kaliberskud (38 cm) blev skudt med Z.Z.S/60 n.A. (brisantgrater) og
2 kaliberskud blev skudt med blind-granater.
9) Kanonerne blev undersøgt og gennemgået før indskydningen. De påkrævede beskyttelsesforanstaltninger var truffet.

III. Generelt:
Skydning under 00 og 00 kunne ikke gennemføres pga. det foranliggende landskab.
Under hele skydningen forekom der ingen særlige hændelser.

IV. Slutdel:
Fundamenterne (Bettungen) ved I. og II. kanon blev på grundlag af Marineartilleriezeugamtes S y l t artilleri-efterforskningsudvalgets fastslåede resultater erklæret for fuldt krigsbrugbare.

 
Artilleri-efterforskningsudvalget
Formand
Luck
Korv.Kapt. (W)
u. Kommandeur des
M.A.Za.Sylt
1. medlem
Reischke
Kaptl. (W)
2. medlem
Kistler
Oberlt. (W)
Fra Festungsbaudienststelle
Wärisch
Leutnant

Bemærkninger ved Kommandanten im Abschnitt:
Indskydningen forløb normalt.
Der skal ikke foretages artilleristiske eller militære foranstaltninger.
Det er bemærkelsesværdigt, at der ved overskydningen af de danske beboelseshuse i retning 260 grd. med en rørhøjde/elevation på 50 grd. knap nok er sket skader (knuste ruder osv.), sådan som det skete ved indskydningen af 3. og 4. kanon den 15.5.41.

Esbjerg, den 4. XII. 1941.
Steckelberg
Korvettenkapt.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
28/08/1941 Indskydning af 1. og 2. kanon og 12,7 cm indstiksrør (Abkommrohre) Batterie Hanstholm II gennemført planmæssigt.
Ingen konstruktionsmæssige indvendinger.
12/09/1941 Øvelseskaliberskydning med øvelsesladning.
Under overværelse af den kommanderende admiral for Marinestation Nordsee og Marinebefehlshaber Dänemark blev en Anlauf gennemført med 37 skud 38cm øvelsesammunition.
Leder: Kaptajnløjtnant M.A. Knippenberg. Mål: Slæbe-skive 6x45 m.
Afstand: 118,5 hm. Resultat: 2 træffere, 3 Flosstreffer, 10 Splittertreffer.
37 skud 38cm øvelsesgranater L/4,5 Kz. (m. Haube).
2 forsagere (Zündschrauben-fejl).
15/09/1941

Efter forberedelse ved Abkomm-skydning (12,7 cm indstiksrør) blev der gennemført øvelseskaliberskydning med M.A.A. 118 i perioden 22.08 til 12.09.
12.09. Batterie Hanstholm II (4 - 38cm kanoner).
Grundbetjening, ingen indlagte kampforstyrrelser.
Skive 6 x 45 m. Ildledelse fra en midlertidig Leitstand. Det L.B.Kleingerät, som er forudset, var endnu ikke til rådighed. Maskine startede for øvelsens skyld med observatør. Radiopersonellet ved radiopejlestation og -vogn var på tidspunktet endnu under uddannelse.
Amm. forbrug 37 skud 38cm øvelsesgranater L/4,5 Kz (m. Haube).
Metode: L.B. skydning med nødtørftigt/midlertidigt L.B. Gerät med Auswertung. Aufschlag-Auswertegerät (Au-Au).
Erfaringer:
1) Den til målinger opstillede pejlestation II (Grønbakke) kunne pga. for lav øjenhøjde ikke sigte på målet, som var forudset på en afstand af 160 hm (16 km). (Forslag til en højere standplads er udarbejdet.) Fordi Au-Au Gerät skulle afprøves, blev der ikke - som hvis det havde været alvor - gået over til en anden metode. En omorientering af pejlestation I (Bulbjerg) var pga. den for store basis ikke mulig (ved Au-Au er kun forudset basis op til 120 hm (12 km)). Afstanden måtte derfor sættes ned til ca. 120 hm.
2) De regnbyger, der trak op under skydningen, gjorde det ind imellem umuligt at opfatte målet fra pejlestation II. Også af denne grund var det, som anført ovenfor, at trække målet ind på kortere afstand.
-
Ildleder og batteri arbejdede godt og sikkert. Batteriet lå med den anden salve ved målet og fastholdt det under skydningens forløb.
Resultat: 2 træffere, 3 Floss-træffere. To brandrørsforsagere, en Rückflammer.

08/12/1941
Peilstand II (Grønbakke).
Pejlestationens sigteafstand er ved en skive-/målhøjde på 6 m = 22,3 km.
Slæbebåden styrede direkte mod Pejlestation II og skjulte derved skiven. Den dårligst tænkelige kurs for skydningen. Fejlen ved de afgivne skud skyldes derfor alene dette og ikke en for lav sigtehøjde ved pejlestationen.
Peilstand Grønbakke er militær set pt. så gunstig som forventet og derfor godkendt. Befæstningsmæssigt burde den dog opstilles sådan, at den er tilpasset det omgivende terræn og ikke står som et markant punkt, der skal ses fra havet. Der er derfor ingen tvingende grund der retfærdiggør flytningen af Peilstand II til området ved Brøndskær Slette. Desuden tillader både arbejds- og brændstofsituationen heller ikke dette.

30/12/1941

Fra Kommando Marineartillerieabteilung 118 til Kommandant im Abschnitt dänische Westküste.
Ved den omtalte skydeøvelse havde batteriet umiddelbart før fået tildelt et Au-Au-Gerät, hvorfor den anviste mulighed for at øge basis ikke var bekendt.
Imellemtiden er der gennemført øvelser, og det er gennemprøvet.
Der kunne ikke skydes på den derefter befalede kurs, da skiven for Peilstand Grønbakke konstant blev dækket af regnbyger.
Efter at skiven var sejlet væk og snart efter skulle tilbage igen, fik slæbebåden angivet en kurs, der ca. førte mod Peilstand Grönbakke. Så var det muligt, da pejlestations-officeren ellers havde så svært ved at opfange målet, at han kunne få et kort glimt af det.
Efter hans melding skjulte slæbebåden dog ikke skiven.
Observationsafstanden ved Pejlestation Grønbakke på 22,3 km ved en målhøjde på 6 m forekommer for ringe, da batteriets rækkevidde er 50 km.

20/01/1942 3. kanon Batterie Hanstholm II har affyret 3 skud for at afprøve sløringen.
Amm. forbrug:
3 x 38cm Spr. Gr. L/4,6 Kpfz. m. Hb., 3 x 38cm Hüls. Kart. Gef. Ladg.
3 x Zus. Kart. f. Gef. Ladg., 3 x 38cm Vorkart. Gef. Ladg.
Resultat: Ved laveste højde: Ved rørmundingen fløj sløringsdele væk. Ellers er sløringen godt bevaret.
23/05/1942 Beholdninger af ammunition: Ved kanonerne 400 skud, i ammunitionsbunkerne 225 skud.
12/06/1942 Kl. 20:42 - 23:40: Skydning med indstiksrør. 4 skydninger. Amm. forbrug: 40 skud 12,7 cm.
13/06/1942 Kl. 14:53 - 17:38: Skydning med indstiksrør. 2 skydninger. 40 skud 12,7 cm.
17/06/1942 I juni fandt den planmæssige skydeøvelse ved marine- og hærkystbatterierne ved den jyske vestkyst sted.
Under overværelse af den kommanderende admiral for Nordsøstation blev der kl. 11.34 - 13.24 under gunstige vejrforhold gennemført øvelsesskydning/kaliberskydning med Batterie Hanstholm II (38 cm).
1. skydning L.B.-Schiessen, begyndelsesafstand 160 hm,
2. skydning Z.B.-Schiessen, begyndelsesafstand 300 hm.
Amm. forbrug:
36 skud 38 cm Übgs.Gr.L/4,5 Kz. (M.Haube) blind gefüllt, 36 stk. Hüls. Kart.üb.Ladung.
43 skud 38 cm Sprgr. L/4,5 m Bdz. (m.Haube) blind gefüllt, 43 stk. Hüls-, Vor- und Zusatzkartuschen (Gef. Ldg.).
01/07/1942

Ved skydningen med minirør den 12.6.42 er der gennemført sammenlignende målinger med Fu.M.-Gerät (seetakt).
Som eksempel er skydning 1 og 4 fremstillet grafisk på vedlagte kort.
Retningskurven viser ved skydning 1 en forskel fra 0 til 11/2 grd, for skydning 4 er forskellen 12/16 grd., afstanden er ved skydning 1 i gennemsnit målt ca. 200 meter for stor. Ved skydning 4 er forskellen i afstanden mindre og var i ét tilfælde 130 meter ved de øvrige målinger ligger resultatet mellem 0 og 75 meter, og afstanden er på samme måde overvejende for stor.
Ved et batteri-længdespredning på 111 m ved en skudafstand på 9683 meter er resultatet for afstandsmålingen ved skydning 4 at betragte som tilfredsstillende. Det kan overvejes, om fejlbestemmelsen i siden nach beim Gerätschiessen nicht durch halben Parallaxausgleich aufgehoben werden können. (sidste sætning ikke oversat)
Knippenberg

08/07/1942

Vedr. stedfastsættelse vha. Radar (Funkmess-Ortung).
De befalede forsøg blev gennemført ifbm. med ’Abkommschiessen’ den 12.6.42. Der er redegjort for resultatet i vedlagte afskrift af skrivelse fra 2. Batteri M.A.A. 118 (Gkdos 103). Til sidste afsnit i batteriets skrivelse skal suppleres med følgende:
Unøjagtigheden ved skydning med radar har efter vores mening foreløbig kun betydning ved Störfeuer. Derfor er det værd at overveje, om man ved at ophæve den halve sideretningsparalakse ikke automatisk får den spredning, der er tilsigtet. Alt efter skudretning kan det overvejes, om paralakseudligningen helt skal ophæves.
Ved kaliberskydning med batteriet den 17.6.42 kunne det befalede forsøg ikke gentages, da slæberen ved denne skydning befandt sig uden for radarens rækkevidde.
Det forlyder her bagefter, at K.A.L., Svinemünde i mellemtiden har udarbejdet en ny brugbar metode til radarskydning. Det ville være meget interessant, at få nogle foreløbige beskrivelser af denne metode.

02/11/1942 Marbef. Daen. sender en fjernskrivermeddelelse til Arko Hansted og til orientering for KiA West.
Marbef. ønsker en samtale med Arko Hansted om de trufne forberedelser ifbm. sin tilstedeværelse ved landskydningerne i Hansted den 19. og 20. November 42.
12/11/1942 Kl. 09:00-10:15: Abkommschiessen mod et landmål øst for H.K.B Vigsø, ca. ved Kjelderhule.
Amm. forbrug: 48 skud 12,7 cm Üb.Gr. L4.4 Kz. (m.Hb.) gel. m. Kopfldg.
19/11/1942

Kl. 10:00 - 11:15 fandt 3 landmålsskydninger med Batteri Hanstholm II med 12,7 cm Abkomm-ammunition og
kl. 11:16 - 11:32 1 Kaliberschiessen med 17 cm Batteri Hanstholm I sted.
Erfaringerne bliver efter hånden udregnet.
Amm. forbrug:
52 skud 12,7 cm øvelsesgranater L/4,4 Kz (m.Hb.) gel. m. Kopfldg.
20 skud 17 cm øvelsesgranater Spgr. L/4,7 Kz (m.Hb.) Übungskart.
(KiA Nordj. side 335 nævner, at afsnitskommandanten er i Hansted til skydninger.)

04/01/1943

Vedr.: Funkpeilstände.
Ved Z.B.-øvelsesskydningerne ved Batteri Hanstholm II den 17.6.1942 afveg pejlingen ved Funkpeilstände fra L.B.-pejlingen med ca. 11 km. Om det vil være bedre, hvis det var alvor, kan der af følgende grunde sættes spørgsmålstegn ved:
1) Personellet ved radiopeilestationerne (radiopejlevognene) består overvejende ikke af telegrafister men af soldater fra Laufbahn XIV (Marineartilleri-uddannelse). De har - bortset fra den nævnte skydning - overhovedet ingen lejlighed til radiopejling. Uddannelsesniveauet for dette personel er derfor ikke tilstrækkelig, hvis det er alvor. Heller ikke uddannelsesniveauet hos de få eksisterende telegrafister vil være tilstrækkeligt til at opfylde de stillede krav, da de så godt som ingen muligheder har for at øve sig, fordi batteriet ikke har et egnet fly til rådighed. Radiopejlestationerne bliver altså i øjeblikket opretholdt, selv om de ikke kan gøre megen gavn i virkeligheden.
2) I den nuværende situation - ved hver station er der 3 mand - er det umuligt tilstrækkeligt at sikre radiopejlestationerne mod fjendtligt overfald eller sapotage.
3) Pga. benzinmangel kan disse udsteder ikke blive tilstrækkelig overvåget.
Af disse grunde er det påkrævet, at skaffe de nødvendige øvelsesmuligheder og den tilstrækkelige sikring. Ellers bliver radiopejlevognene trukket tilbage.

Pak kanon ved 4. kanon Hanstholm II har ikke været klar fra i dag kl. 16 pga. udbygning.
05/04/1943 Vedr.: Landmålsskydning med Batterie “Hanstholm I und II”
19/05/1943 Kl. 14:45 - 19:00: Abkommschiessen med batteriet under overværelse af Kommandanten im Abschnitt og Abtlg. Kommandeurs.
Amm. forbrug: 300 skud 12,7 cm Übgs. Spgr. L. 4,4 (blind), 12,7 cm Abkommkartusche.
28/05/1943 Kl. 11:20 og 16:20: Kaliberschiessen med batteriet under overværelse af den øverstbefalende for Marinestation Nordsøen, admiral Förste, den kommanderende admiral Dänemark, viceadmiral Wurmbach,
kommandanten i afsnit danske vestkyst, fregatkaptajn Steckelberg.
Der blev skudt 2 skydninger (deraf 1 Z.B.-Anl.) med amm. forbrug:
32 skud 38 cm Übgr. L/4,5 Kz. (m. Hb.), 38 cm Hüls. Kart. (Übg.) blind gel.
31 skud 38 cm Übg. Spgr. L/4,6 Kz. (m. Hb.) ,38 cm Hüls. Kart. Vorkart. u.Z. sat Kart. (Gef. Ladung).
31/05/1943 Skydeøvelse: Fra den 6. til 28.05.43 blev der i Område K.i.A. dän. Westkyste gennemført sømålsskydning med følgende batterier:
Marinebatterier: "Fanø", "Agger", "Düne", "Hamborg", "Hansted", Hanstholm I (1), Hanstholm II (2).
10,5 cm Flak- und Sperrbatterie "Fanø", (Skydelederen fra Flak- und Sperrbatterie "Femhøje skød også fra "Fanø")
Batterie "Agger", Abkomm-Anläufe,
7,5 cm Flak- und Sperrbatterie "Düne" og "Hamborg" (Raum Hansted)
10,5 cm Flak- und Sperrbatterie Hansted
17 cm Batterie "Hanstholm I, Abkomm- und Kaliber-Anläufe,
38 cm Batterie "Hanstholm II, Abkomm- und Kaliber-Anläufe, (sidstnævnte tillige et Z.B.-Anlauf).
27/06/1943 Batterie "Hanstholm II" gennemfører brandrørsprøveskydning med 6 skud kampammunition på 42, 60, 75, 103, 137, 156 hm.
Amm. forbrug: 6 skud 38 cm kampammunition.
04/07/1943 2. batteri er ildledningsmæssigt indrettet til Funkmess-Schiessen. Der er først udsigt til et godt resultat, når Gerät Hannover er udskiftet med det planlagte/ventede Fu.M.-Gerätes, hvorfra der kan forventes mere nøjagtig stedfæstelse. Denne skal så indsættes samtidig for Hanstholm I og II.
11/09/1943 2. Batterie M.A.A. 118 (Hanstholm II):
Abkomm sømålsskydning med batteriet som afslutning på et W.L.Vm.K. kursus og et G.F.K. kursus.
2 Anläufe med 3 kanoner af hver 10 skud.
10/03/1944 Pga. afspærrings-tjeneste i forbindelse med skydninger er der ingen patruljering/afsøgning Hanstholm - Klitmøller - Hirtshals.
Bem.: Noteret flere gange i løbet af marts måned ifbm. indberetning om sø-patruljering ved sejlrenderne.
Indberetningen 31/03/1944 nedenfor kan derfor dække over flere skydninger med batteriet i løbet af måneden.
31/03/1944
Øvelses-skydning. Abkommschiessen. Skydning for troppespecialister.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Oversigt over skydninger med 38 cm kanonerne
Dato
Kanon nr.
Skud 38 cm
Skud 12,7 cm
Skydningens art:
15/05/1941
3 - 4
6

Indskydning
28/08/1941
1 - 2
6

Indskydning
22/08-12/09/1941


?
Forberedelse til kaliberskydning
12/09/1941
1 - 2 - 3 - 4
37

Skydning med flyobservation
20/01/1942
3
3

Afprøvning af sløringsparaply
12-13/06/1942
1 - 2 - 3 - 4
80
Rutineøvelse
17/06/1942
1 - 2 - 3 - 4 79

Skydning med flyobservation
12/11/1942
1 - 2 - 3 - 4
48
Skydning mod landmål (Kelderhule)
19/11/1942
1 - 2 - 3 - 4
52
Skydning mod landmål (Kelderhule)
19/05/1943
1 - 2 - 3 - 4
300
Skydning med flyobservation
28/05/1943
1 - 2 - 3 - 4 63

Skydning med flyobservation
27/06/1943
?
6

Afprøvning af detonatorer
11/09/1943
?

30
Afslutning af kursus
27/02/1944
?

?
Skydning med flyobservation
12-14/03/1944
?

?
Skydning for troppespecialister
I alt

200
510+

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye