Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Indhold Hanstholm II   Forsiden
Krigsdagbogens notater om byggeforløbet december 1940 til august 1942. “Programm 42”.
“Programm 42” er betegnelsen for byggeprojektet med anlæggelse af 38 cm batteriet Hanstholm II 1940-42.
Nedenstående er afskrevet fra Marinens krigsdagbog, hvor der for hver fjortende dag er gjort notater for status vedr. byggeriet.
15/12/1940 Byggepladsen benævnes: Festungsbauabschnitt Hansted.
På byggepladsen er beskæftiget ca. 450 arbejdere. Indretningen af byggepladsen er ca. 90% færdig. Ekstraarbejder videreført i overensstemmelse med byggeriets forløb.
G 1. G I: Udgravning delvis ved håndkraft i.M. 37,0.
G 2. G II. Udgravning til bygningen ved håndkraft på i.M. 31,0 ved bygningskanten.
G 3. G III. Arbejdsbund med isolering er færdig. Udgravning for maskinrumsblok og mandskabsblok delvis færdig på kote 27,40.
G 4. G IV. Arbejdsbund med isolering og betonbeskyttelseslag er færdig i Kanonblokken, der arbejdes med jernarmering af bunden. Ringforskalling i 1,5 m højde er opstillet.
Maskinrumblok og mandskabsblok er udgravet, og støbning af arbejdsbunden er påbegyndt
Kontor-, forvaltnings-, værksteds- og mandskabsbarakker, skure osv. for byggefirmaet
er opstillet.
Mandskabsbarakker under opstilling.
Maskinskur (Aggregatschuppen) færdigt. Aggregat klar til drift.
Værksteds- osv. barakker for byggefirmaet er taget i brug.
Telefon- og fjernskrivere er endnu ikke tilsluttet.
Betonvejen er anlagt fra forvaltningsbarakken og 500 m frem. Betonvejen på 400 m
til Kanon IV er færdig. Byggeriet af betonveje fortsætter.
Første støbninger ved kanonerne.
Fla.M.W. (luftværnskanoner) standpladser under bygning.
Skinstilling i arbejde.
31/12/1940 Byggepladsen benævnes: Festungsbaustab Hansted.
Byggeplads: Indretning af byggepladsen fortsætter og ekstraarbejder videreført i overensstemmelse med byggeriets forløb.
G 1. G I: Udgravning videreført med gravemaskine.
G 2. G II: Udgravning 75% færdig.
G 3. G III: Kanonblok støbt 3/4 færdig. Udgravning for efterfølgende bygningen 80% færdig.
G 4. G IV: Kanonblok støbt færdig. Arbejdsbund for mandskabs- og ammunitionsrum støbt færdig. Jernarmering af bunden i maskinblokken færdig. Kranbanefundamenter under bygning. Kloakledning udlagt.
Byggeriet af betonveje fortsætter. Færdig op til Kanon IV.
Lagerbarakker og forvaltningsbarak (Wirtschaftsbaracke) er under opstilling. Barakker til Flakbatterie er under opstilling.
Forvaltningsbygning (Bygning D): Murene i forbygningens kælder er færdige op til dækket. Der arbejdes med forskalling af betondækket.
Fla.M.W. standpladser klar til opstilling af kanoner. To standpladser er besat.
Skinstilling under anlæg. Belysningsmateriel er for størstedelens vedkommende fremskaffet.
15/01/1941 Byggepladsen benævnes: Festungsbaudienststelle Hansted.
Byggearbejdet periodevis indstillet pga. frost og sne. Jord-/udgravningsarbejder og opstilling af barakker fortsætter alt afhængig af arbejdsmulighederne.
31/01/1941 Ingen status over byggeriet.
01/02/1941 Organisatorisk bliver Festungsbaudienststelle Hansted overtaget af Fest. Baustabes Dänemark (København) fra Fest. Baustabes Cuxhaven.
07/02/1941 Fastlæggelse af byggepladserne for kampstade, F.T.-stade og stabsbarakker (Arko-bunker og Hanstedgård). Jord-/udgravningsarbejder delvis afbrudt pga. frostvejr.
15/02/1941 Byggepladsen benævnes: Baustelle Hansted.
Festungsbaudienststelle Hansted er den 01.02.41 overtaget af område Fest. Baustabes Dänemark (København) fra område Fest. Baustabes Cuxhaven.
Indretning af byggepladsen: Arbejdet fortsat.
G 1. G I: Udgravning færdig.
G 2. G II Ankerbolte monteret (skruet sammen) den 02-02-41.
G 3. G III støbning af kranbanepiller.
G 4. G IV støbning af maskinblokken.
Barakbyggeri: Arbejdet fortsat.
28/02/1941

Byggepladsen benævnes: Festungsbauten, Hansted.
Indretning af byggepladsen fortsætter i overensstemmelse med byggeriets forløb.
JL (sammendrag): Byggeriet var meget hæmmet pga. vedvarende frostvejr og snefygning. Fra 17. - 21.02 var Thisted-Hansted vejen fuldstændig lukket af sne. Byggepladsen lå som følge deraf stille, da transport af arbejderne fra Thisted til byggepladsen ikke var mulig.
G 1: Udgravning afsluttet.
G 2 Arbejds- og bygningsbund på plads. Kloakledning udlagt.
G 3 Ringmur og pivotunderbygning støbt. Støbningen af betonstøtter for kranbanen fortsætter.
G 4 I del IV tagbærere udlagt, I del IX r arbejdsbund på plads, I del IX l bygningsbund støbt.
Efter indsats af en 25 t diesel-jernbanekran blev den danske 30 t jernbanekran kasseret/udskiftet.
Efter gentagen og forværret snefygning blev en af O.T. fremskaffet motorsneplov indsat.
Den 25.02.41 påbegyndes den 1. delsending kanon-skelet-dele (Schiessgerüstteile) til G IV fra Fa. Krupp og den tredie 150 t portalkran fra Festungsbaustab Kanalkysten.
2 stk. 75 t portalkraner er ankommet nær byggepladsen.
Efter færdiggørelse af kranbanen ved G IV bliver en 150 t portalkran opstillet omkring den 05.03.
Ved ildleder- og pejlestation III arbejdes der med udgravningen.
Barakbyggeri: Arbejdet fortsætter/skrider fremad.
Indretning af byggepladsen fortsætter i overensstemmelse med byggeriets forløb.
Planlægningsarbejdet med pejlestationer I, II, og IV fortsætter.

15/03/1941 Byggepladsen benævnes: Baustelle Hansted.
Byggeplads: Efter at frostperioden er sluttet, har der ikke været forsinkelser i byggeriet.
G 1.) Udgravning med undtagelse af bygningsdel IIIb og IIIc er afsluttet.
Arbejdsbund for Ia og IIb på plads.
Ved bygningsdel IIb er isolering påbegyndt.
Vejbyggeri påbegyndt.
G 2.) Vægge i bygningsdel Ia er armeret, støbt, og forskallingen er taget af.
I Ib er væggene armeret.
I IIa og IIb er bygningsbunden på plads.
I IIc er bygningsbunden armeret.
I IIIa, b, c, d er isolering færdigfremstillet.
G 3.) I Ia og Ib er væggene støbt og forskallingen er afmonteret.
I IIa og b er væggene armeret. I IIc er væggene støbt.
I IIIa og d er væggene armeret.
I IIIb og c er isoleringen færdigfremstillet.
I Ia og b er ventilationen færdig,
i IIa og b er ventilationen påbegyndt og vejbyggeri afsluttet. Kranbanen påbegyndt.
G 4.) I Ia er vægge støbt og forskallingen taget ned.
I Ib er væggene og dækket støbt og forskallingen taget ned.
I IIa og b er dækket armeret. I IIc og IIIb og d er væggene støbt.
I IIIa er væggene armeret,
I IIIc er bygningsbunden støbt.
Ildleder. Udgravning afsluttet, arbejdsbund støbt, isolering færdiggjort og bygningsbunden delvis armeret.
Der er påbegyndt vejbyggeri.
Barakbyggeri fortsat. Pi-Park-barak er påbegyndt.
Barakker for underbringelse af Batterie Hanstholm (Hanstholm I) færdigopført.
Der er d.d. tilført ca. 9.000 m3 beton i alle 4 kanonstillinger.
31/03/1941 Byggepladsen benævnes: Festungsbaudienststelle Hansted.
G 1: Bunden støbt.
G 2: Sokkel og ringmur støbt.
G 3: Kanonstandpladsen er klar til montage. Kranen er under opstilling. Støbearbejderne 2/3 færdige.
G 4: Alt støbearbejdet er færdigt. Kranbanen er opstillet og driftsklar. Kanonmontage fortsætter. Transport af røret forventes 09.04.
Maschineller Innenausbau begynder i denne uge. (Enten: indbygning af maskineri
eller: indbygning ved hjælp af maskineri.
Opstilling af bygninger for indkvartering af M.A.A. 118 og K.I.A. er endnu ikke påbegyndt.
Administrationsbygning (Wirtschaftshof) til underbringelse af batterimandskabet er underetagen i bygningsdel A færdig
.
Ildleder: Bunden støbt, underetagen forskallet.

Kampstadet: På skitseplan.
Vandforsyning: Prøveboring.
Flak-standpladser: Endnu ikke rekognoscerede.
10/04/1941 Det meldes, at 100 – 38 cm Siegfried, 100 – Ladungen und 15 – Dopp.Z.S/45 – 125 am 9.4.41 an Leitungszahl 34 770A, Weiterleitungsstelle Flensburg-Weiche für Battr. Hansted versandt wurden.
15/04/1941 Byggepladsen benævnes: Hansted (Festungsbauarbeiten).
G 1: Ankerskruer for pivot er monteret, og der arbejdes med jernbinding for pivotsokkel og bund.
G 2: Kranbanepiller er færdige, og sokkel og ringmur er oppe at stå.
Der arbejdes med jernbinding i alle andre bygningsdele.
G 3: Pivot og sideretningsbane er indbygget, den videre montage foregår.
Støbearbejdet bort set fra mandskabsrummene (vægge og dæk) er færdigt.
G 4: Støbearbejdet er afsluttet. Kanonmontagen pågår. Sideretningsretningsbanen er lagt.
I stedet for røret til G 4 blev rør G 3 leveret. Rør G 4 skal ankomme 16.04.
Indvendig byggeri foregår hovedsagelig i ammunitionsrummene, maskinrum og mandskabsrum.
Ildleder: Underetagen er støbt.
Ammunitionsrum 1 og forbindelsesbane: udgravninger.
Kampstade: Planlægningsarbejderne endnu ikke afsluttet.
Flak-standpladser: Endnu ikke anvist (eingewiesen).
Rør til 3. og 4. kanon ankommer.
Wirtschaftshof byggedel A (infirmeri): Underetagens murværk færdigt.
Vandforsyning: Prøveboring gav 25 m3 ydelse pr. time.
Pejlestationer: Endnu ikke påbegyndt.
30/04/1941 Byggepladsen benævnes: Festungsbaudienststelle Hansted.
G 1: Bunden er støbt. Vægge under jernbindings- og forskallingsarbejde.
G 2: Støbearbejdet: Kanonstandpladsen og en halv ammunitionsblok er færdig. Alt andet er under jernbindings- og forskallingsarbejde.
G 3: Støbearbejdet er færdigt og forskallingen nedtaget.
Ammunitionstunnel i den ene side er under bygning.
Ammunitionstransportanlæggene som ved G 4 (Ammunitions-transportanlæggene i ammunitionsrummene er færdige undtagen Kartuschziehvorrichtungen, som er under opstilling.
Mandskabsrummene: Gulvbelægning og malerarbejde.
G 4: Ammunitionstunnel under bygning.
Ammunitions-transportanlæggene i ammunitionsrummene er færdige undtagen Kartuschziehvorrichtungen, som er under opstilling.
I mandskabsrummene er lysinstallationen færdig.
Der arbejdes stadig på opsætning af senge og med afsluttende vægbeklædning og malerarbejde.
Ildleder: Vægge i overetagen er støbt, dækket under jernbindingsarbejde.
Midlertidig ildleder under bygning.
Kampstade: Der er endnu ikke gået i gang med planlægningen.
Ammunitionsdepoter: Jord-/udgravningsarbejder.
Flak-standpladser: Udpeget, endnu ikke påbegyndt.
Wirtschaftshof: Bygningsdel A
(infirmeri) rejst (gerichtet) og pudsning af væggene i kælderetagen.
Vandforsyning:
Brønd I 3 m boret. Brønd II, 300 mm i diameter færdig. (Boret 20 m).
Pejlestationer: Under bygning, den 10. (maj) er alt færdigt.
15/05/1941 Byggepladsen benævnes: Festungsbaudienststelle Hansted.
G 1: Vægge støbt, bygningen afforskallet, kranbanen halv færdig.
G 2: Bygningen afforskallet, døre isat. Ventilationen færdig. Kranbane og montage færdig.
G 3: Bygningen afforskallet, døre isat. Ventilation og belysning færdig. Maskinanlæg, udlægning af kabler, montering af trolleyer i loftsskinner (Laufkatzenträger), kran i maskinrum, ammunitionssluser færdig.
Tildækning påbegyndt. Kran afmonteret.
G 4: Bygningen afforskallet, døre isat. Ventilation og belysning færdig. Maskinanlæg, udlægning af kabler, montering af trolleyer i loftsskinner (Laufkatzenträger), kran i maskinrum, ammunitionssluser færdig. Tildækning påbegyndt. Kran afmonteret. Vandforsyning ved at blive lagt ind.
Elforsyning: 150 og 50 KVA aggregat ved G 3 og G 4 er i drift.
Ildleder: Underetage støbt. Overetage II er væggene støbt.
Midlertidig ildleder færdig og ved prøveskydningen med 38 cm kanon ingen påvirkninger.
Det havde heller ingen
indvirkning på hoved-ildlederens forskalling og jernbinding.
Ammunitionsrum I: Bunden halvvejs armeret.
Bygning A (Infirmeriet): Færdigpudset, udlægning af gulvbelægning. Installation af vandanlæg.

Vandforsyning: Der er boret to brønde, og der er udlagt en midlertidig ledning til G 3 og G 4.
Pejlestationer: Færdigfremstillede.
16/05/1941 Planmæssig indskydning af 3. og 4. kanon Batteri Hanstholm II.
Batterie "Hanstholm II" skudklar med 2 kanoner; 3. kanon og 4. kanon 38cm.
Nødtørftig L.B. Gerät, lånt Au.-Au. Gerät og 2 Peilständen.
Batterimandskabet er tilstrækkelig til betjening af 2 kanoner. Ved strømsvigt, hvor der overgås til håndbetjening, er der kun mandskab nok til ildledelse og én kanon.
Batterimandskabet er uddannet på forhånd og allerede klar til at betjene kanonerne, men høj skudhastighed er først indøvet efter 14 dage.
31/05/1941 Byggepladsen benævnes: Festungsbaudienststelle Hansted.
G 1: Bygningen afforskallet. Indretningen er påbegyndt. Kranbanen er færdig. Påbegyndt nedlægningen af sideretningsbanen.
G 2: Indretningen næsten færdig. Indbygning af ammunitions-sluserne og Laufträger i ammunitionsrummene.
Anbringelse af panserpladerne på kanon-skelet (Schiessgerüst) påbegyndt.
Tilførsel af Zerschellerschicht og afdækningsplader.
G 3: Tildækning af bygningen. Sløringsmaling af kanonen. Der arbejdes på vejen fra bygningen til ammunitionsdepotet.
G 4: Tildækning af bygningen. Sløringsmaling af kanonen. Der arbejdes på at udlægge skinner for ammunitionsbanen i bygningens tunnel.
Vandforsyning: Efter indbygning af en motorpumpe er det nødtørftigt i drift fra brønd (?) til G 4 og G 3.
Ildleder: Afforskallet. Påbegyndelse af indretningen på både 1. og 2. etage.
Ammunitionsdepot 1: Bygningsbunden er færdig. Opstilling af forskalling og jernarmering i indervæggene.
Ammunitionsdepot 2: Afforskalling af indervæggene. Jernarmering og forskalling af ydervæggene og dækket.
Flak-standpladser og kampstade (
Arko): Grundlaget for at bygge er endnu ikke fremkommet.
Bygning A (infirmeriet), B, C (køkken og kostforplejning), D (administrationsbygning) og E (værksted) er under bygning.
Kloak-ledning: Udlægning af kloakledning for Blok B
- C langs betonvejen til stranden.
Bygning A (infirmeri): Indretning: Vinduer og døre er isat. Gulv er ved at blive lagt. Installation af vand- og varmeanlæg.
Bygning B og C (køkken og kostforplejning): Kloak-ledning: Udlægning af kloakledning for Blok B - C langs betonvejen til stranden.
Bygning D (kontorbygning): Kælderetagen er støbt færdig. Forskalling af kælderdækket.
Bygning E (maskinværksted): Jord-/udgravningsarbejder færdige. Kælderetagen påbegyndt.
15/06/1941 Byggepladsen benævnes: Festungsbaudienststelle Hansted.
G 1: Bygningen færdig.
Vinduer og døre isat.
Ventilation, belysning, maskinanlæg og udlægning af kabler under arbejde.
G 2: Bygningen færdig.
Vinduer og døre isat.
Varmeanlæg, ventilation, belysning, maskinanlæg og udlægning af kabler under arbejde.
trolleyer i loftsskinner (Laufkatzenträger) opsat.
Ammunitionssluser og tildækning påbegyndt.
G 3: Bygningen færdig.
Vinduer og døre isat.
Varmeanlæg, ventilation, belysning, maskinanlæg og udlægning af kabler under arbejde.
trolleyer i loftsskinner (Laufkatzenträger) opsat. Ammunitionssluser færdige.
Kranen afmonteret og tildækning påbegyndt.
G 4: Bygningen færdig.
Vinduer og døre isat.
Varmeanlæg, ventilation, belysning, maskinanlæg og udlægning af kabler under arbejde.
trolleyer i loftsskinner (Laufkatzenträger) opsat. Ammunitionssluser færdige.
Kranen afmonteret og tildækning påbegyndt.
Ildleder: Vinduer og døre isat.
Ammunitionsdepot I: Vægge delvis armeret.
Ammunitionsdepot II: Dækket delvis armeret.
Bygning A (infirmeri): Installation af Varme- og vandanlæg.
Bygning B og C (køkken og kostforplejning): Jord-/udgravningsarbejder færdige.
Bygning D (kontorbygning): Murværket i stue-etagen er færdig.
Bygning E (maskinværksted): Kælderetage med dæk er færdig.
Nedlægning af kloakledning langs betonvejen.
19/06/1941 Byggepladsen benævnes: Festungsbaudienststelle Hansted.
Opstillingen af pigtrådsspærringer sker i takt med opbygningen af batteriet.
30/06/1941 Byggepladsen benævnes: Festungsbaudienststelle Hansted.
El-værk: Indbygning af trafo-station.
Højspændingstilslutnings-ledning fra det lokale netværk (kraftværk) til el-værket er færdig.
Opstart og test af KVA-aggregatet i G 2 den 06/28/1941.
G 1: Bygningen er færdig, vinduer og døre isat.
Ventilation, belysning, maskinanlæg, udlægning af kabler, trolleyer i loftsskinner (Laufkatzenträger), ammunitionssluser under bygning.
Tildækning af bygningen påbegyndt.
G 2: Bygningen er færdig, vinduer og døre isat.
Ventilation, belysning, vandforsyning, udlægning af kabler under arbejde.
Maskinanlæg, trolleyer i loftsskinner (Laufkatzenträger) og ammunitionssluser færdige.
Varmeanlæg påbegyndt.
Tildækning af bygningen påbegyndt.
G 3: Bygningen er færdig, vinduer og døre isat.
Ventilation under arbejde.
Maskinanlæg, belysning, vandforsyning, udlægning af kabler, trolleyer i loftsskinner (Laufkatzenträger) og ammunitionssluser færdige. Varmeanlæg påbegyndt.
Tildækning af bygningen færdig.
Kran afmonteret.
G 4: Bygningen er færdig, vinduer og døre isat.
Ventilation under arbejde.
Maskinanlæg, belysning, vandforsyning, udlægning af kabler, trolleyer i loftsskinner (Laufkatzenträger) og ammunitionssluser færdige. Varmeanlæg påbegyndt.
Tildækning af bygningen færdig.
Kran afmonteret.
Ildleder: Forskalling fjernet, døre og vinduer isat.
Ammunitiondepot I: Dæk og vægge delvist armeret.
Ammunitiondepot II: Afforskallet. Påbegyndt isætning af døre og vinduer.
Bygning A er den 01.07.41 klar til indflytning. Radiatorer og kedel mangler.
Bygning B og C (køkken og kostforplejning): kælderetagen under opførelse .
Bygning D (kontorbygning): Den rå bygning er færdig, for tiden udføres pudsearbejde. Tagkonstruktionen rejst.
Bygning E (maskinværksted): Murværket i stueetagen færdig. Der er lagt tag på. Påbegyndelse af arbejdet inden døre.
09/07/1941 (G 2). Ankomst af rør og vugge nr. 75, aflæsset og henlagt foran brisk G 2. Forarbejder til at montere rør nr. 75 i vuggen.
15/07/1941 Byggepladsen benævnes: Festungsbauarbeiten Hansted.
De fra Maza Pillau tilsendte ammunitionsvogne er blevet udrustet med ammunitions Lagerhölzern.
Ildleder: Det indre af bygningen til dels færdigbygget. Tilførsel af Zerschellerschicht og tildækning af bygningen.
Ildleder: Arbejde på ildledelses- og (Funk) radioanlæg i hovedildlederen.
Ildleder
: Færdigmontering af det artilleristiske telefonkabel, radiomodtage- og sendeanlæg i hovedildlederen, samt udlægning af telefonforbingelse fra D.T.-Gerät til hovedildlederen.
Ammunitions-depot I (1): Afforskalling af bygningen og forskalling af ind- og udgangs'snuderne'.
Ammunitions-depot II (2): Bygningen afforskallet. Tilførsel af Zerschellerschicht og tildækning.
Udgangsbygning for kloakledningen på stranden færdigopført.
(G 1). Rør og vugge nr. 74 ankommer til Thisted banegård. Rør og vugge nr. 74 er tilgået (byggepladsen) den 16/7 og lagt foran kanonbrønd GI.
(G 2). Det den 09
/07/1941 ankomne rør og vugge nr. 75 har indtil nu ikke kunnet lægges på plads, da vuggemontøren fra Fa. Krupp endnu ikke har indfundet sig.
Opfyldning af de færdigmonterede brændstoftanke med brændstof i G 3 og G 4.
Bygning A (infirmeri): Delvis beboet. Radiatorer og kedel mangler.
Bygning B-C: Kælderetage og jernbetondæk færdiglavet. Påbegyndelse af murværket i stue-etagen.
Vandforsyning: Midlertidig/nødtørftig i drift ved G 3 og G 4, Flakbatterie og Bygning A (infirmeri). 5 brønde i drift.
Yderligere motorpumpe indbygget som reserve.

Kloakledning: Udgangsbygning for kloakledningen på stranden færdigopført.
31/07/1941 Byggepladsen benævnes: Festungsbaudienststelle Hansted.
Inspektion ved Marinebefehlshaber Dänemark, viceadmiral Mewis. Mar.bef. gav udtryk for forundring over, at færdiggørelsen af G 1 og G 2 i sammenligning med G 3 og G 4 tager mere tid end man skulle regne med. Årsagerne til denne forsinkelse bliver anført af byggelederen og den tilsynsførende.
Bygning D (kontorbygning): Selve bygningen færdig. Påbegyndt med varmeanlæg og sanitære anlæg.
Bygning E (maskinværksted): Selve bygningen færdig. Påbegyndt med varmeanlæg og sanitære anlæg.
01/08/1941 Byggepladsen benævnes: Festungsbauarbeiten Hansted.
Kran: Læsning og afsendelse af en 75 t-mobilkran til Maza Den Haag.
Påbegyndelse af udlægningen af det endelige kabel for artilleristiske telefonanlæg.
Ildleder: Støbearbejderne færdige. Varme og vandforsyning i arbejde.
Tildækning færdig og sløring påbegyndt.
Ildleder: Jordkabelforbindelse mellem hovedildlederen og I.-IV. kanon er gennemført.
Ildleder: Afslutning af installering, udlægning af kabler og tilslutning ved hovedildlederen.
Ildleder: Afstandsmåler: Midlertidig Em-Stand forseglet (abgedichtet). Forbindelse af Em II med ildlederen.
Montagearbejde på Em II-Gerät (Afstandsmåler).
Ammunitionsdepot 1: Bygningen støbt og delvis afforskallet.
Ammunitionsdepot 2: Bygningen støbt, afforskallet og påbegyndt med isætning af døre.
Flakbatteri: Påbegyndelse af kabelforbindelser ved Ugruko-nettet.
El-værk: Udgravningsarbejde og arbejdsbund færdig. Bygningsbund og vægge armeret og støbt.
Bygning A (infirmeri): Beboet. Radiatorer og kedelanlæg mangler.
Bygning B-C (køkken og kostforplejning): Stueetage og jernbetondæk færdigfremstillet.
Vandbeholder 1: Udgravning færdig. Arbejdsbunden næsten færdig. Bygningsbund og vægge armeret.
Vandbeholder 2: Udgravning og arbejdsbund færdig. Armering af bygningsbunden påbegyndt.
15/08/1941 Byggepladsen benævnes: Festungsbauarbeiten Hansted.
Ildleder: Der arbejdes på varmeanlæg, vandforsyning, ventilation, maskinanlæg, udlægning af kabler, tildækning og sløring.
Ammunitions-depot 1: Bygningen afforskallet, påbegyndt isætning af døre, belysning og tildækning.
Ammunitions-depot 2: Døre isat, belysning færdig og tildækning påbegyndt.
El-værk: Bygningen støbt og afforskallet. Påbegyndt med isætning af vinduer og døre.
Der arbejdes på de fire Flak-standpladser 3,7cm.
Flak-standplads 1: Jordarbejde/udgravning og arbejdsbunden færdig. Bygningsbunden armeret og støbt, vægge armeret og delvis støbt.
Flak-standplads 2: Jordarbejde/udgravning og arbejdsbunden færdig. Isolering påbegyndt.
Flak-standpladser 3 og 4: Påbegyndt jordarbejde/udgravning.
Bygning A (infirmeri): Beboet, radiatorer og kedelanlæg mangler.
Bygning B - C (køkken og kostforplejning): Påbegyndt opstilling af tagetagen.
Bygning D (kontorbygning): Den rå bygning færdig, der arbejdes på varmeanlægget og malerarbejdet.
Bygning E
(maskinværksted): Den rå bygning færdig, der arbejdes på de sanitære anlæg.
Vandbeholder I: Bygningsbunden og vægge armeret og støbt.
Vandbeholder II: Bygningen færdig støbt og afforskallet.
28/08/1941 Indskydning af 1. og 2. kanon og Abkommrohre (12,7 cm indstiksrør) Batterie Hanstholm II gennemført planmæssigt.
Ingen bygningsmæssige bemærkninger.
31/08/1941 Byggepladsen benævnes: Baudienststelle Hansted.
Ildleder: Varmeanlæg og ventilation i arbejde.
Ammunitions-depoter 1 og 2: Færdig på nær vejbyggeri.
Ammunitionsbanen kan ikke gøres færdig, da de resterende 950 m skinner stadig ikke er leveret.
Flak-standplads 1: Støbt til og med dækket.
Flak-standplads 2: Støbt til og med dækket.
El-værk: Afforskallet, vinduer og døre isat.
Bygning A (infirmeri): Beboet, radiatorer og kedelanlæg mangler.
Infirmeriet ved det tunge Batteri Hansted er færdigbygget; både hvad angår selve bygningen og udrustningen kan det betegnes som mønsterværdigt.
Det foreskrevne antal sygesenge vil opnås ved at inddrage 2 tilstødende rum, som vil stå til rådighed efter færdigbygning af Bauteiles B. I overgangsperioden kan der disponeres over sygestuen med 10 senge - 3 km væk - ved Batteri Hanstholm I.
En tandklinik under ledelse af en marinetandlæge bliver indrettet i Hansted. Den tandlægelige betjening af marinens folk på vestkysten er således påregnet sikret ved tandklinikken i Esbjerg, bemandet med 2 marinetandlæger, og tandklinikken i Hansted.
Af de 12 senge ved Erveiteres Revier Hansted var de 8 belagt i august 41.
Det angives yderligere, at der har været en del syge pga. “Roskilde-syge”.
Bygning B - C (køkken og kostforplejning): Påbegyndt med opstilling af tagetagen og inddækning af tagfladerne.
Bygning D (kontorbygning): Selve bygningen færdig, isætning af døre og malerarbejde.
Bygning E (maskinværksted): Der arbejdes på varmeanlægget.
12/09/1941 Øvelseskaliberskydning med øvelsesladning.
15/09/1941 Byggepladsen benævnes: Baudienststelle Hansted.
Ildleder: Indre opbygning af ildlederne.
Jordarbejder i nærheden af ildlederen for at give bedre sigt.
Støbning af Muni-Umschlagstelle.
El-værk: Færdig med den rå bygning. Vinduer og døre isat.
Flak-standpladser: Støbning af de 4 Flakstandpladser (Flak 3,7 cm).
Bygning A (infirmeri): Færdig på nær radiatorer og kedelanlæg.
Bygning B - C (køkken og kostforplejning): Opstilling af tagspær og inddækning af tagfladerne.
Bygning D (kontorbygning): Den rå bygning færdig. Malerarbejder.
Bygning E (maskinværksted): Indbygning af varmeanlæg.
Vandforsyning. Vandbeholdere: Vandbeholder 1 i drift, begge færdige.
30/09/1941 Byggepladsen benævnes: Baudienststelle Hansted.
Ildleder: Der arbejdes på varme og ventilation.
Ammunitionsbane: Støbning af Muni-Umschlagstelle (Omladeplads for ammunition).
El-værk: Belysning og maskinanlæg i arbejde.
Flak-standpladser: Installation i arbejde.
Bygning A: Varmeanlæg til dels færdig.
Bygning B - C (køkken og kostforplejning): Indre opbygning af tagetagen.
Bygning D: Isætning af døre og malerarbejde.
Bygning E (maskinværksted): Arbejde på varmeanlægget.
15/10/1941 Byggepladsen benævnes: Festungsbaudienststelle Hansted.
DT-Gerät: 2 barakker opstillet og beboet. Afskærmning/beklædning af apparatet er i gang.
Tilslutnings-vej til Omladested I under bygning. (Ammunitionsbane 1.)
Ammunitionsbane II: Såvidt færdigbygget, at den kan køres på med lokomotiv. Omladestedet for ammunitionsbanen støbt.
Sløring: Græsbelægning i begge sider af betonvejen.
Reserve-el-værk: Tildækket med jord, indretningen færdig, kompressor for Luftvorholer opstillet.
Flak-standpladser:
Indretningen afsluttet den 17.10. og dermed klar til at blive taget i brug.
Wirtschaftsgebäude: Bygning D til E beboet, B til C udbygget med tagetage, snedkerarbejdet i gang, varme under indbygning.
Vandforsyning: Færdiggjort med undtagelse af 140 m rørledning, som er sikret til levering med angivelse af kendingscifrene for militæret industrielle stregkode.
31/10/1941 Byggepladsen benævnes: Festungsbaudienststelle Hansted.
Ildleder og kanoner: Indbygning af ventilationsanlæg og sløringsarbejder.
Muni-Umschlagstelle (Omladeplads for ammunition) og deres tilkørselsveje færdiganlagt på nær at der mangler 500 m skinner, som Station Ost har lovet at levere.
El-værk og Pumpehus 1: Indbygning af varme-og maskinanlæg, installations-, kabeludlægnings- og sløringsarbejder.
Pumpehus 2: Jordarbejder/udgravning færdig, arbejdsbunden støbt.
Flak-standpladser: Sløringsarbejder.
Bygning A, D og E: Færdigbyggede.
Bygning B og C: Indvendig byggeri, montage af varme og indretning af køkken.
15/11/1941 Byggepladsen benævnes: Festungsbaudienststelle Hansted.
Bygning 1-4: fuldført med undtagelse af mindre sløringsarbejder og klimaanlæg.
Ildleder: E-Messgerät (afstandsmåler) monteret.
Ammunitions-depoter: Færdigbyggede med undtagelse af klimaanlæg.
Galgerne til omladning for ammunition og deres tilkørselsveje er færdiganlagt på nær at der mangler 500 m skinner, som Station Ost har lovet at levere.
Reserve-el-værk: Indendørsarbejder og restarbejder.
Flakstandpladser: Færdigbyggede.
Pumpehus 1: Færdig.
Pumpehus 2: Støbt og afforskallet.
Bygning (Bauwerk) A, D og E: Færdigbyggede.
Bygning (Bauwerk) B og C: Montage af varmeanlæg og indretning af køkken.
30/11/1941 Byggepladsen benævnes: Festungsbaudienststelle Hansted.
Ildleder og kanoner: Indbygning af ventilationsanlæg.
Sløringsarbejder afsluttet.
De sidste skinner for ammunitionsbanen er ved at blive lagt.
Ammunitions-depoter: færdigbyggede.
Res.-el-værk: Indbygning af varme- og maskinanlæggene.
Bygning B - C: Indendørsarbejder, montage af varmeanlæg, køkkeninventar og malerarbejde.
Pumpehus I: Kabeludlægningsarbejder.
Pumpehus II: Maskinanlæg under bygning. Kabeludlægningsarbejder.
15/12/1941 Byggepladsen benævnes: Festungsbaudienststelle Hansted.
Ildleder og kanoner: Alle Geräte indbygget. Den midlertidige ildleder 'brækket' ned/nedlagt.
De resterende skinner for ammunitionsbanen lægges.
Res.-el-værk: Indbygning af varme- og maskinanlæg.
Bygning B - C: Montage af varmeanlæg, køkkeninventar og malerarbejde.
Pumpehus I og II: Montage af reservepumpe og udlægning af kabler.
20/12/1941 Garagen, Halle A incl. mandskabslokaliteter klar til indflytning. (Reg. nr. 27.05.61)
31/12/1942 Byggepladsen benævnes: Festungsbaudienststelle Hansted.
Ildleder og kanoner: Helt færdige på nær ventilation.
Ammunitionsbanen færdiganlagt.
Bygningen af lagerrammer (Ladegerüst) påbegyndt.
Res.-el-værk: Indbygning af maskinanlæg og udlægning af kabler. Varmeanlægget færdigmonteret.
Bygning B - C: Montage af køkkeninventar og malerarbejde.
Pumpehus I og II: Montage af reservepumpe og kabeludlægning afsluttet.
01/01/1942 Ny organisation
15/01/1942 Byggepladsen benævnes: Festungsbaudienststelle Hansted.
Ildleder og kanoner: Færdige på nær ventilation.
Kabeludlægning mellem G 1 - G 4.
Ved G 3 nødtørftig sløringsskærm. Trækonstruktion færdig. Sløringsmaling (Tarnhaut) i arbejde.

Res.-el-værk: De 2 sidste døre leveret. Indbygning finder sted ved passende vejrlig.
Betonarbejdet ved lade-øvelses-apparatet er indstillet pga. frost.
Bygning B - C: Montage af køkkeninventar og malerarbejde.
Skinstilling (Scheinbaustelle): Den fortsatte udbygning i arbejde.
15/01/1942 Garagen, Halle B klar til indflytning. (Reg. nr. 27.05.62)
01/02/1942 Byggepladsen benævnes: Festungsbaudienststelle Hansted.
Pga. frosten er ladeskelet (Ladegerüst) ikke færdig.
Der er påbegyndt udboringer for klimaanlæg i ammunitions-depoter.
Ventilationsanlæg i Werken færdige med undtagelse af nogle dertil manglende skydere/glidere.
Bygning B - C: Færdige på nær nogle få restarbejder. Kan blive beboet.
15/02/1942 Byggepladsen benævnes: Festungsbaudienststelle Hansted.
Sløringsskærm G 3: Færdigfremstillet i trækonstruktion.
Ladeøvelsesapparat: Arbejdet indstillet pga. frosten.
Kabelnedlægningsarbejde: Mellem G 1 - G 4 indstillet pga. frosten.
Ildleder: Jordarbejdet er indstillet pga. frosten.
Ammunitions-depot: Indbygning af Chorri-Heizung.
Lyskasterstillinger: I arbejde.
Reserve-el-værk: Indbygning af de to yderdøre.
Bygning B/C: Fuldkommen færdigbygget og beboet.
Skinstilling (Skin(bygge)stilling): Der arbejdes med den videre udbygning.
Pumpehuse 1 og 2: Fuldkommen færdige og i drift.
28/02/1942 Byggepladsen benævnes: Festungsbaudienststelle Hansted.
Klimaanlæg G 1 - G 4: Under indbygning.
Ammunitions-depot: Indbygning af Chorri-Heizung.
Skinstilling: Fortsat arbejde indstillet pga. frosten.
Lysgruppen: Ved Dora, Ludvig, Karl, Anton og Ida er opmålingerne afsluttet. Udgravning for bygning ved Dora er færdig. Jernbinding af vægge og dæk ved Dora, Ludvig, Anton og Ida.
06/03/1942 118 Sani-U. Std. støbt.
Bem. JL: Den først støbte Regelbau-type i Hanstholm. Anlagt i tilknytning til sygehuset. Bunkeren blev først færdigmonteret 12.04.44 og afleveret 29.04.44.
15/03/1942 Byggearbejdet er noteret under: Festungs-Pionierabschnittsgruppe II/26 (Batterie Hanstholm II).
Klimaanlæg i G1 - G 4 er i arbejde.
Sløringsskærm ved G 3 er færdig som trækonstruktion.
Sløringsskærm ved G 1 og G 4 er i arbejde som trækonstruktion.
Kampstade: Påbegyndt tilførsel af materiel.
Ammunitionsdepot: Indbygning af Chorri-Heizung.

Reserve-el-værk: mangler 190 KVA-Aggregat.
Skinstilling: Der bygges fortsat i den udstrækning det kan lade sig gøre for frost.
Lyskasterstillinger: I arbejde. (JL: Det drejer sig sandsynligvis om Anton, Dora, Ida, Karl og Ludvig, da disse lyskastere er nævnt ved navn i status pr. 30.04.42.)
20/03/1942 Byggearbejdet er noteret under: Abschnittsgruppe II/26 Thisted.
Isolering af pumpehus 1 og 2 afsluttet.
15/04/1942 Byggearbejdet er noteret under: Festungs-Pionierabschnittsgruppe II/26 Thisted. Hansted.
Der arbejdes for tiden med klimaanlæg i G 1 - G 4.
Sløringsskærmen ved G 1 og G 4 bliver fortsat udført som trækonstruktion.
Der arbejdes for tiden med udlægning af kabler mellem kanonerne, særligt mellem el-værket og G 3 og G 4.
Ved ildlederen er jordafgravningen afsluttet.
Der arbejdes for tiden på kvarterer/underbringelsesrum.
Ved kampstadet er jord-/udgravningsarbejdet påbegyndt.
Ved ammunitions-depoterne og ved lade-øvelses-apparatet arbejdes der på Corri-Heizung.
Ammunitionsbanen bliver fortsat sløret.
Ved reserve-el-værket mangler endnu 190 KVA Aggregat.
I skin(bygge)stillingen er de sidste 2 kanoner og ildlederen opstillet.
Der arbejdes for tiden med observationsstade.
Der arbejdes for tiden i lyskasterstillingerne.
Der arbejdes for tiden ved pumpehusene 1 og 2.
Byggeblok B - C er beboet og overdraget til tropperne.
30/04/42 Byggearbejdet er noteret under: Festungs-Pionierabschnittsgruppe II/26 Thisted. Hanstholm II.
Arbejdet med udlægning af kabler mellem el-værk og kanon 1-4 er færdigt.
Ved reserve-el-værket mangler endnu 190 KVA Aggregat.
Der arbejdes videre på klima-anlæggene i G 1 - G 4 og sløringsskærmen på G 1 og G 4.
Ved ildlederen er den kunstige klit færdig.
Bunden i kampstadet er støbt og væggene og dækket i underetagen er forskallet og jernarmeret.
De resterende arbejder for Corri-Heizung i ammunitions-depoterne og ved lade-øvelses-apparatet er færdige.
Der arbejdes endnu med sløring af ammunitionsbanen.
Pumpehuse 1 og 2 er i drift.
I skinstillingen er mandskabsrum/beredskabsrum og observationspladser færdigopført. De videre jordarbejder bliver udført af M.A.A. 118.
18/05/42 Byggearbejdet er noteret under: Festungs-Pionierabschnittsgruppe II/26 Thisted. Hanstholm II.
Pumpehuse færdige.
Der arbejdes endnu på klimaanlæggene i G 1 - G 4, sløringsarbejder for ammunitionsbanen og sløringsskærmen på G 1.
Sløringsskærmen på kanon 4 er færdig.
Ved reserve e-værk mangler endnu 190 KVA-Aggregat.
Kampstade M.A.A. 118: Underetagen incl. mellemdækket er støbt. Ved overetagen bliver der arbejdet med jernbindings- og forskallingsarbejder.
01/06/1942 Batterie Hanstholm II.
Kampstade M.A.A. 118 [Arko] er færdigstøbt.
Klima-anlæg og sløringsarbejder er færdige.
Kampstadet er færdigstøbt.
Rundumhindernis omkring kanon 1, 2 og 3 er færdigopstillet, og der arbejdes stadig ved kanon 4.
Ved de 2 nye midlertidige Pak-Ständen er bunden støbt og forskallingen opstillet.
01/07/1942 Ny organisation: Abschnittsgruppe I/31 Thisted (tidligere Abschn. Gr. II/26)
31/07/1942 Udbygningen af vest- og nordkysten overdrages til OT under ledelse af Festungspionierstab 31 med dens underafdelinger i Frederikshavn, Thisted, Holstebro og Esbjerg.
31/08/1942 Arko bunker er færdig. (Dækket over observationsplatformen er dog først bygget i 1943.)
  Hermed er “Programm 42” med opbygningen af 38 cm batteriet "Hanstholm II" afsluttet.
Den 29. august 1942 foretages den første støbning i Hanstholm I i opbygningen af Atlantvolden.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Fra "Krigsdagbog - En egn under besættelsen" af Clemmen Brunsgaard
Forlaget Sparekassen Thy/Knakken, 1995.
Clemmen Brunsgaards notater om Hansted i perioden 28/10/1940 til 15/12/1941,
hvor arbejderne med "Programm 42" foregik.
28/10/1940 Et stort nyt arbejde forberedes ved Hansted, hvor der vistnok skal anlægges et større befæstningsanlæg. Der skal efter forlydende bruges ca. 1000 mand.
03/11/1940 Det ser ud til, at der ved Hansted skal laves en større historie. Så vidt man i øjeblikket kan forstå, drejer det sig om anlæg af en befæstning med langtrækkende skyts. Svære kanoner er formentlig opstillet også på Norges sydspids, således at indsejlingen til Kattegat beherskes af tyskerne.
03/11/1940 Tyske ingeniører vil i Thisted leje et hus til kontorer for et år, og der skal være brug for 7-800 arbejdere [i Hansted].
15/11/1940 Det er nu ganske tydeligt, at der skal laves et stærkt befæstningsanlæg ved Hansted. Der køres masser af grus og sand fra Thisted Havn derud. Det fragtes pr. skib fra Oddesund, Livø, Venø o.fl. steder, ligesom der også hentes materialer ved Klim Strand og Thorup Strand. Ved Hansted tager tyskerne ikke grus og sand, fordi det er staten, der har ejendomsretten til dette.
24/11/1940 Jeg var i dag en tur i Hansted sammen med borgmester Chr. Iversen og fik på den måde adgang til arbejdspladsen. Den tyske arbejdsleder oplyste, at der for tiden beskæftiges ca. 600 mand samt 80-100 lastbiler.
Der bygges cementvej fra landevejen øst for Hansted by ned til den gamle fiskermole. Det er den såkaldte Molevej, der udbygges. Arbejdsstyrken er i gang på en front, der begynder lidt øst for havneanlægget og fortsætter østpå til Gårdal. Her bygges foreløbig cementvej på langs, og der skal rejses en del bygninger. Der er ligeledes gravet ud til mange kanonstillinger.
De arbejdere, der beskæftiges, er for en stor del fra Thisted, men der er også mange andet sted fra. Hver morgen kører de til Hansted i 10-12 store omnibusser. Nogle af dem kommer kørende fra Nors.
Det er for tiden ikke til at opdrive ledige lejligheder eller møblerede værelser i Thisted. I Hansted har næsten alle beboerne logerende eller pensionærer. [-] der kan fås ret gode priser for såvel bespisning som logi.
01/12/1940 Det er helt overvældende, som der slæbes sager til Hansted - grus, sand, cement, lokomotiver, tipvognstog og spor, kæmpemæssige blandemaskiner o.s.v. Der skal arbejdes nat og dag ved blandemaskinerne. I øvrigt arbejdes der kun i den tid, da der er dagslys, men der arbejdes hver søndag. Arbejdsmændene får 164 øre i timen og dobbelt om søndagen.
Det forlyder, at tyskerne har til hensigt, når befæstningsanlægget er færdigt, at bygge Hanstholmhavnen færdig også, men noget sikkert herom foreligger dog ikke. I øvrigt har trafikminister Gunnar Larsen bebudet, at der skal sættes fart på færdiggørelsen af denne havn.
13/12/1940 Så vidt kan forstås, skal befæstningen ved Hansted være en helt Siegfredlinie. Den bygges af Hamborgfirmaet Sager & Woerner, der har udført en del af Siegfredlinien i Tyskland. Der skal støbes svær jernbeton i 10-15 meters dybde, og der skal sikkert opstilles meget svært skyts.
Nu kan man ikke undgå ængstelse for, hvad der kan ske ved Hansted.
13/12/1940 Hele Vest- og Nordjylland er på tyskernes foranledning bleven erklæret for militærzone, hvorfor der ingen "omvandring" må finde sted.
15/12/1940 Ved Hansted arbejder så vidt det kan konstateres ca. 800 mand, og der synes ikke at være brug for flere arbejdsmænd. Der er 100-150 tømrere, og der kan vist godt bruges flere. Der slæbes stadig materiel derud, og der er 22 store blandemaskiner i gang. Kanonfundamenterne støbes i en dybde af 10-15 meter, og der bruges en masse jern i betonen.
Jernbinderne er folk fra Agger, Krik, Vestervig o.fl. steder, som hver morgen i bil kører fra hjemmene til Thisted, hvorfra de kører videre til Hansted med de store rutebiler, som tyskerne lader arbejderne transportere i. Om aftenen kører de så hjem igen på samme måde. Det er et strengt liv i vinterkulden og mørket, og der er ikke noget der hedder helligdage. Fra Thisted starter hver morgen en snes omnibusser med arbejdere.
18/12/1940 Arbejderne ved de tyske befæstningsanlæg i Hansted er nu bleven udstyret med pas, som alene giver adgang til arbejdspladsen, der ellers er afspærret.
28/12/1940 Der har været livlig flyvning i juledagene. Anledningen er, at en tysk anskudt flyvemaskine er sunket uden for Hanstholmen. Besætningen blev reddet af Hansted Redningsbåd. En tysk trawler og en hel del vandflyvere har søgt at bjærge den sunkne maskine. Om det er lykkedes, ved jeg ikke endnu.
28/12/1940 Der skal af tyske officerer i Hansted være udtalt noget om, at tyskerne til foråret ville bygge Hanstholmhavnen færdig. Noget sikkert foreligger ikke herom, og måske er det kun snak. Men de folk, der arbejder ved befæstningsanlægget derude, har den opfattelse, at arbejdet vil vare et halvt års tid, og så længe kan det ikke tage at støbe de kanonfundamenter m.m. som skal laves. Det kan derfor godt tænkes, at der foreståe noget med hensyn til havnen.
04/01/1941 Den indtrådte stærke frost har lagt sig hindrende i vejen for støbearbejdet ved de tyske befæstningsanlæg i Hansted, og alle ugifte arbejdere er foreløbig bleven afskediget.
08/01/1941 Ved Hansted støbes der nu igen efter at frosten er taget betydeligt af, og en hel del folk er på ny kommen i arbejde. Her synes at ville være beskæftigelse hele vinteren. Der slæbes stadig mere materiel herop. Jeg så i dag således endnu en stor blandemaskine på banegården, og der kommer meget andet.
11/01/1941 De store transporter af arbejdere til og fra Hansted foregår ikke uden uheld og ulykker.
19/01/1941 Befæstningsarbejdet ved Hansted generes stærkt af frosten, mange arbejdere er afskediget, og det er muligt, at det hele bliver standset i et par måneder.
19/01/1941 Når de store kanoner er ført bort fra Aggertangen, skal grunden være, at undergrunden er for usolid, således at den ikke kan bære så svære kanoner og i hvert fald ikke kan holde til rystelserne, når der skydes med dem.
19/01/1941 En del luftværnsskyts er ført til Hansted. Disse transporter foregår ved nattetid. Svære kanoner er endnu ikke ankommen, da fundamenterne ikke er færdige. Arbejdspladsen derude er afspærret, og der føres skarp kontrol med, at ingen uvedkommende opholder sig der.
21/01/1941 Befæstningsarbejdet ved Hansted er nu praktisk talt standset, idet det har sat ind med snestorm i forbindelse med den hårde frost, og det er umuligt at udføre noget videre arbejde.
01/02/1941 Skønt den strenge vinter vedvarer, og det gennem en længere periode har frosset en snes grader og derover, arbejdes der dog ved befæstningsanlæget i Hansted. Hver morgen starter en halv snes rutebiler fra St. Torv.
28/03/1941 Arbejdet ved Hansted har været holdt i gang hele vinteren, men har naturligvis været generet en del af froste og sne. Gang på gang har betydelige arbejdsstyrker måttet sættes ind på snerydning på landevejen fra Thisted til Hansted samt arbejdspladsen derude.
Det bliver et kolossalt befæstningsanlæg, og meget svære kanoner ventes i næste måned herop. Vældige blokvogne med op til 48 svære hjul en ankommen. Der føres ustandselig materiel derud, og Ingeniørfirmaet Simonsen & Wendt er sat til at lappe landevejen med asfalt og holde den i orden. Den hårde trafik har i forbindelse med vintervejret foranlediget ikke så lidt skade på vejen.
09/04/1941 [En anden] tysk maskine styrtede forleden ned i havet ud for Hansted, og redningsbåden var ude efter flyverne.
09/04/1941 [I de sidste dage er der forekommet flere natlige bombardementer her i landet.]
En jernbaneviadukt i nærheden af Ringkøbing er bleven beskadiget af en bombe, og der anrettedes også anden skade.
11/04/1941 Den første svære kanon til Hansted-Befæstningen er ankommen. Det var kun kanonløbet, som havde en længde af 21 meter, og som vist vejede 100 tons. Der arbejder så vidt man kan skønne 1000 mand i Hansted. I Thisted er ledige lejligheder eller værelser næsten ikke til at opdrive, og en mængde familier har folk i kost.
23/04/1941 Der er yderligere ankommen to svære kanoner til Hansted, og i de sidste dage er der kommen mange soldater her til byen [Thisted].
12/05/1941 En del af de danske arbejdere ved fæstningsanlægget i Hansted skal nu til Norge for at udføre lignende arbejder der.
27/05/1941 Befæstningsarbejderne ved Hansted synes nu snart at være i det væsentligste færdigt. En del af arbejderne er rejst, og man er begyndt at transportere materiel bort derfra.
11/06/1941 Jeg var forleden sammen med borgmester Iversen i Hansted, hvor Iversen skulle undersøge, om der var landbrugsarbejdere under 25 år beskæftiget ved de arbejder, der udføres for tyskerne. Jeg fungerede som tolk.
Der er lavet en fantastisk masse huse og befæstningsanlæg i terrænet omkring den gamle mole, og der står luftværnsskyts på bakkerne øst for Hansted. Der arbejdes stadig på højtryk, og tilsyneladende er der endnu et stykke vej til enden.
26/06/1941 En tysk soldat deserterede forleden fra Hansted, hvor han stjal en cykle. Forleden morgen trængte han ind til en arbejdsmand i Gudnæs, hvem han truede til at udlevere sig 10 kr., hvorefter røveren forsvandt. Politiet fra Hurup tog ham kort efter i Heltborg. Han blev overgivet til den tyske Værnemagt og bliver utvivlsomt skudt. Men vi må ingen ting skrive om denne begivenhed.
12/08/1941 For ikke længe siden blev yderligere to store kanoner kørt til Hansted, og nu er vist alt det svære skyts kommen derud. Endnu arbejder en del folk der, men ikke nær så mange som i vinter.
12/08/1941 Der er bygget højspændingsledning over Reservatet fra Klitmøller til Hansted, og der nedlægges for tiden telefonkabel mellem Hansted og Dragsbæk. Det nedgraves i kanten af landevejen og føres fra Thisted forbi Alderdomshjemmet op over Halden og videre til Dragsbæk.
12/08/1941 I Hansted og Nors ligger [også] folk med heste. Måske gælder det at få føden til dyrene. Det har vist knebet i sommer, grundet på tørken. De rider om dagen ud og græsser hestene i landevejsgrøfterne, hvilket vejmændene ikke er begejstrede for.
20/08/1941 Der foregår nu en stor borttransport af materiel, som har været anvendt ved opførelse af befæstningsanlæget i Hansted. Efter forlydende skal maskiner evt. sendes til Norge. Omkring 1. september skal det hele være færdigt i Hansted.
Også soldater og militært materiel synes at blive trukket herfra i så stort omfang, som det kan lade sig gøre.
29/09/1941 Ved Hansted er man vistnok nu i det væsentligste færdige, selv om der stadig er en del folk derude.
25/10/1941 Befæstningsanlæget i Hansted er i det store og hele færdigt, men tyske officerer skal have udtalt, at man godt kunne have sparet dette anlæg. Man havde anlagt det af frygt for den russiske flåde, men eftersom det senere var gået, var denne frygt ugrundet.
15/12/1941 Der er i den senere tid bygget nogle træhuse i Torp ved Thisted, bl.a. en tysk telefoncentral, og nu skal der bygges nogle huse ved Kronborgvej.
I Hundborg bygges også noget, og der laves stadig lidt i Hansted, hvor der for resten vistnok skal anlægges endnu mere befæstning, et Flakfort i nærheden af havnen.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Notater fra 'Stockholmsarkivet' anfører følgende:
31/08/1940 Batteri ved Hanstholm. Antagelig 15 - 21 cm. Kanoner. Tillige muligvis nogle Attrapper af Træ.
Befæstningsanlæg, men en Del af Skytset borttransporteret.
Radiostation ved Fyret. Barakker opført.
Barakker under Opførelse ved Ræer (SØ.f. Hanstholm) muligvis Sygebarakker ??
09/11/1940 Værnemagten har paabegyndt Vejarbejder i Hansted. Der arbejder 2-300 Mand samt en Del Lastvogne. Arbejdet bestaar i Planering og Udvidelse af den gamle Molevej, hvor denne gaar fra Amtsvejen Ø f. Hansted By til Molen.
12/11/1940 Vejanlæg ved Hanstholm. Det drejer sig om Anlæg af 1 - 2 Km. Vej. Der er Tale om at foretage store Udgravninger. Arbejdet ledes af Ingeniørfirmaet Sager & Woerne, München og Berlin. Har etableret Centralkontor paa "Hotel Royal" i Thisted. Averteret efter Værelser til ca. 20 Personer, nemlig Ingeniører, Tegnere, Salgsledere og Værkledere.
Arbejdspladsen er Hanstholm. Der anlægges foreløbig Veje saaledes:
1) Fra Amtslandevejen til Molen i Retning N.-S.
2) Ø.-V. gennem Klitbakkerne, der skal foretages meget store Omflytninger af Sand og Jord.
Der er købt Støbematertialer saaledes: 60.000 m3 Støbegrus, Størrelse 7 - 30 m/m. 30.000 m3 groft Støbesand. Materialerne tages fra Limfjorden, sejles til Thisted og køres derfra til Hanstholm. Der tales om Leverance fra Portland Cementfabrik for 1.500.000 Kroner.
Arbejdet ledes af Ingeniør Stoeuth, der anslaar Arbejdsstyrken til 850 Mand. Foreløbig er antaget 180. Arbejdet paabegyndt 5/11.
Det er store bombesikre Rum og muligvis Kanonfundamenter, det drejer sig om.
18/11/1940 300 Mand i Arbejde med Vejanlæg, senere tale om 1000 Arbejdere.
Trefløjet Barak 500 m. S.f. Fyret beboet af Ingeniørtropper. I Klitterne S.f. Fyret ligger endnu det gamle Batteri, med vistnok kun en lille Kanon. (12 cm ??) Iøvrigt kun Strandposter.
21/11/1940 Vejarbejdet er i fulg Gang.
23/11/1940 Det drejer sig om et Areal paa 40 ha. beliggende omkring den gamle Molevej. Udbedring af Vejen paabegyndt. Der skal senere 1000 Mand i Arbejde. Antagelig Kystbefæstninger. Repræsentanten for Værnemagten i Forhandlingerne er Oberstløjtnant Tirre.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Bæreskinner i loftet i ammunitions-blokkene:
Kanon Vægt kg.   Skinnenummer Notat v/Jørgen Lumbye
1. kanon 210 Krudt og hylstre 1241

Tragkraft für Munition 800/210 kg. Gepr.am

Første nummer i produktionen af loftsskinnerne har sandsynligvis været nr. 1.001.
Med 1256 her som sidste nummer er der således produceret 256 skinneanlæg.
Dette svarer til anlæg til 16 kanonstillinger á 4 kanonbygninger tilsvarende Hanstholm.

  800 Granater 1242
  800 Granater 1243
  210 Krudt og hylstre 1244
2. kanon 210 Krudt og hylstre 1245
  800 Granater 1246
  800 Granater 1247
  210 Krudt og hylstre 1248
3. kanon 210 Krudt og hylstre 1249
  800 Granater 1250
  800 Granater 1251
  210 Krudt og hylstre 1252
4. kanon 210 Krudt og hylstre 1253
  800 Granater 1254
  800 Granater 1255
  210 Krudt og hylstre 1256
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye